LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/09/2019 đến 14/09/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/09/2019 đến 14/09/2019)

THỨ HAI NGÀY 09/09/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:00

Cả ngày

Làm việc với Trung tâm Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHTC chuẩn bị)

08:00

Họp giao ban tháng 9 Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 10/09/2019

07:00

Cả ngày

Làm việc với Trung tâm Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHTC chuẩn bị)

 08:00
Cả ngày

Tiếp đoàn AUN-QA

Địa điểm: Phòng I.11, I.22, I.23, I.32, I.33 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 11/09/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 07:00
Cả ngày

Tiếp đoàn AUN-QA

Địa điểm: Phòng I.11, I.22, I.23, I.32, I.33 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 12/09/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Lễ bế mạc đánh giá cấp CTĐT theo AUN-QA

Địa điểm: Hội trường I (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Thầy Vũ Hải Quân họp với BGH, lãnh đạo đơn vị

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ SÁU NGÀY 13/09/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: