LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/12/2019 đến 15/12/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/12/2019 đến 15/12/2019)

THỨ HAI NGÀY 09/12/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Cả ngày

Workshop: Data processing & Advanced Instrument

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

13:00

Công ty UV phát học bổng cho sinh viên

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng F.111 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Liên tịch đại hội đoàn Trường

Địa điểm: Phòng I.11 (Văn phòng ĐTN chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 10/12/2019

12:00

Workshop: Data processing & Advanced Instrument

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 11/12/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lao Đức Thuận ngành CNSH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Đón đoàn GS Matthias Huan , University of Applied Sciences

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa CNTT chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 12/12/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 13/12/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Bùi Xuân Thắng ngành Cơ học vật thể rắn

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

11:00

Hội nghị BCH Đoàn trường sau Đại hội

Địa điểm: Phòng F.102 (Văn phòng ĐTN chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 14/12/2019

07:00

Đón tiếp khách mời đại hội đoàn Trường

Địa điểm: Phòng I.11 (Văn phòng ĐTN chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT 15/12/2019

09:00

ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11