LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/09/2018 đến 14/09/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/09/2018 đến 14/09/2018)

THỨ HAI NGÀY 10/09/2018

08:00

Thẩm định đề án thi Anh văn tuyển sinh Sau đại học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp giao ban tháng 9 Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 11/09/2018

12:30

Thầy Thước giảng bài chung với GS. Wolfgang Schumann

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 12/09/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán ứng dụng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Họp mở ngành đào tạo Thạc sĩ theo yêu cầu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH + Khoa ĐTVT chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học vật liệu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 13/09/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

(Cả ngày)

Hội thảo quốc tế: Nghiên cứu và bảo vệ rùa biển

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 14/09/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Hội nghị BCH Đảng bộ

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

08:00

(Cả ngày)

Hội thảo quốc tế: Nghiên cứu và bảo vệ rùa biển

Địa điểm: Phòng      (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: