LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/10/2022 đến 14/10/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/10/2022 đến 14/10/2022)

THỨ HAI NGÀY 10/10/2022

07:30

Cả ngày

Đánh giá chính thức cấp CSGD chu kỳ 2

Địa điểm: Phòng F.102, F.202, F.203, F.205A, F.205B (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Họp với Ban Đào tạo ĐHQG

Địa điểm: Phòng F.202

16:00

ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11

                  

THỨ BA NGÀY 11/10/2022

07:30

Cả ngày

Đánh giá chính thức cấp CSGD chu kỳ 2

Địa điểm: Phòng F.102, F.202, F.203, F.205A, F.205B (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Hoàng Thị Phương Chi, ngành Môi trường Đất và nước

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Ký kết MOU với bệnh viện EMCAS

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (GS.TS. Đặng Đức Trọng)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

17:00

Họp phòng QTTB

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 12/10/2022

07:30

Cả ngày

Đánh giá chính thức cấp CSGD chu kỳ 2

Địa điểm: Hội trường I, Phòng F.102, F.202, F.203, F.205A, F.205B (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

07:30

Cả ngày

Xét tuyển cao học

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

09:00

Phỏng vấn xét tuyển ngành Khoa học Dữ liệu

Địa điểm: Phòng I.11 (Ngành KHDL chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 13/10/2022

14:00

Đảng ủy làm việc với BTV Đoàn trường

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

 15:00

Góp ý quy định GVCN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 14/10/2022

08:00

Họp tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TTTT chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: