LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/04/2022 đến 17/04/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/04/2022 đến 17/04/2022)

THỨ HAI NGÀY 11/04/2022

 

Nghỉ Lễ theo quy định

                  

THỨ BA NGÀY 12/04/2022

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 13/04/2022

08:00

Họp hội đồng xét đề tài Khoa Sinh học – CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Tiếp đoàn công ty HPT

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 14/04/2022

 10:30

Xét GV dạy trực tuyến xuất sắc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 15/04/2022

08:30

Họp định kỳ các nhóm viết báo cáo Đảm bảo chất lượng

Địa điểm: I.11

13:30

Họp định kỳ các nhóm viết báo cáo Đảm bảo chất lượng

Địa điểm: I.12

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 16/04/2022

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Tiêu Tư Doanh ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Anh Tuấn ngành Vật lý Hạt nhân và Nguyên tử

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 17/04/2022

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Đặng Hải Long ngành Toán ứng dụng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: