LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/07/2022 đến 16/07/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/07/2022 đến 16/07/2022)

THỨ HAI NGÀY 11/07/2022

08:30

Họp nghiệm thu đề tài Trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

08:30

Tiếp đoàn đại biểu ĐH Massey (New Zealand)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 12/07/2022

09:00

Báo cáo chuyên đề Tiến sĩ ngành sinh lý học người và động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

 

THỨ TƯ NGÀY 13/07/2022

08:00

Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

09:30

Tiếp đoàn Nhật ngữ Sendai

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

13:30

Họp Khoa Sinh học – CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

17:00

Họp về xây dựng chuyên san toán của Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Địa điểm: Phòng F.102 (Ban KHCN và Tạp chí PT KH&CN chuẩn bị).

 

THỨ NĂM NGÀY 14/07/2022

09:00

Họp với Khoa Địa chất về công tác đào tạo SĐH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 15/07/2022

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 16/07/2022

14:00

Kế hoạch làm việc giữa nhóm công tác dự án PHER với các nhân sự tham gia dự án PHER

Địa điểm: Phòng F.102

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: