LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/02/2023 đến 17/02/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/02/2023 đến 17/02/2023)

THỨ HAI NGÀY 13/02/2023

08:30

Họp triển khai viết báo cáo TĐG theo bộ tiêu chuẩn ASIIN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG (PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

13:30

Làm việc với ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng F.102

                  

THỨ BA NGÀY 14/02/2023  

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 15/02/2023  

 09:00

Đóng góp vấn đề liên quan đến website trường

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TTTT chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 16/02/2023  

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khí tượng, khí hậu học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Trường

Địa điểm: Hội trường I

14:00

Tiếp ĐH British Columbia, Canada

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 17/02/2023  

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: VP Hiệu Trưởng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 18/02/2023 

11:30

Gặp mặt và trao đổi với các giáo sư đến từ trường ĐH Tsukuba, Nhật bản

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: