LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/08/2018 đến 17/08/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/08/2018 đến 17/08/2018)

THỨ HAI NGÀY 13/08/2018

 

Hiệu trưởng đi công tác ở Vĩnh Long

13:30

Họp phòng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 14/08/2018

07:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng F.111 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 15/08/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh đi công tác ở Nha Trang

 

THỨ NĂM NGÀY 16/08/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY  17/08/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang + Vật lý vô tuyến điện tử

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Báo cáo chuyên đề khoa học

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Môi trường chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: