LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/03/2021 đến 20/03/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/03/2021 đến 20/03/2021)

Phòng KHTC sử dụng Phòng I.12 từ 08/3/2021 đến 26/3/2021

 

THỨ HAI NGÀY 15/03/2021

 

 

                  

THỨ BA NGÀY 16/03/2021

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 17/03/2021

07:30

Cả ngày

Làm việc với đoàn kiểm tra NAFOSTED

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC, KHCN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 18/03/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Cả ngày

Làm việc với đoàn kiểm tra NAFOSTED

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC, KHCN chuẩn bị)

08:00

Họp Tổ xây dựng Kế hoạch chiến lược

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 19/03/2021

09:00

Họp hội đồng giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM thuộc CT 562 (TS. Lê Xuân Thuyên)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Hội thảo giới thiệu ngành đào tạo AI (TS. Đinh Bá Tiến)

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa CNTT chuẩn bị)

14:00

Phó Hiệu trưởng phụ trách tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 20/03/2021

09:00

Họp hội đồng giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM thuộc CT 562 (TS. Nguyễn Huy Du)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: