LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/10/2018 đến 21/10/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/10/2018 đến 21/10/2018)

THỨ HAI NGÀY 15/10/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Thầy Trần Lê Quan làm việc với phòng Đào tạo

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Tính toán tài chính định lượng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 16/10/2018

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Phòng TCHC và Phòng QTTB làm việc với UBND phường 4

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 17/10/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 18/10/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:00

Hội thảo “Applying Marine Science for Sustainable Outcomes”

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

13:30

Tiếp đoàn Deakin, Úc

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 19/10/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án TS cấp CSĐT của NCS Lâm Thị Mỹ Linh chuyên ngành HPT

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

09:00

Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 20/10/2018

06:15

(Cả ngày)

Tuyển sinh Sau đại học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 21/10/2018

06:30

Tuyển sinh Sau đại học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: