LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/07/2018 đến 21/07/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/07/2018 đến 21/07/2018)

THỨ HAI NGÀY 16/07/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp chương trình Khoa Toán với chuyên gia AiLen

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Đặng Hoài Trung, ngành Vật lý Địa cầu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp công tác thi đua khen thưởng của Phòng Công tác Sinh viên

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 17/07/2018

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 18/07/2018

08:30

Báo cáo TLTQ của NCS ngành KHVL

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

13:30

Báo cáo TLTQ của NCS ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 19/07/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

10:00

Họp ngoại ngữ

Địa điểm: Phòng I.11 (Trung tâm Ngoại ngữ chuẩn bị)

15:00

Họp giới thiệu chương trình giao lưu HS – SV (ASC 2018)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  20/07/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Kim Ngọc, ngành Đại số & Lý thuyết số

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

13:00

Họp sơ kết chương trình Khoa Toán với chuyên gia AiLen

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  21/07/2018

09:00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Tuấn Anh, ngành Hóa sinh học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: