LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/09/2019 đến 21/09/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/09/2019 đến 21/09/2019)

THỨ HAI NGÀY 16/09/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Chương trình khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài nội bộ

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa KH&CNVL chuẩn bị)

07:30

Chương trình khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài nội bộ

Địa điểm: Phòng F.205B (Khoa Vật lý – VLKT chuẩn bị)

07:30

Cả ngày

Làm việc với Trung tâm Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.24 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 17/09/2019

07:30

Cả ngày

Làm việc với Trung tâm Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

13:30

ĐHQG rà soát báo cáo cải tiến chất lượng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

13:30

Tiếp Đại học Tsukuba

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 18/09/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 19/09/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Tiếp công ty CareerBuilder

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TTTT chuẩn bị)

08:30

Tiếp đoàn Đại học Saga, Nhật Bản

Địa điểm: Phòng I.24 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

09:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Phương Duy Anh ngành VLLT và VL Toán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Tiếp đoàn làm việc Ban Thanh tra Pháp chế, ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TTPC-SHTT chuẩn bị)

13:00

Tiếp đoàn học viện EHLE

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

13:30

Phương hướng giải pháp hỗ trợ ngành KHCB khó tuyển

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

14:00

Tiếp Đại học Zhejiang

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 20/09/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Bảo vệ đề cương

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

09:30

Seminar công ty Dupont

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

10:00 

Lễ ký kết MOU với công ty TUV SUD

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 16:00

Tiếp đoàn Đại học Thanh Hoa, Đài Loan

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 21/09/2019

09:00

ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: