LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/01/2022 đến 21/01/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/01/2022 đến 21/01/2022)

THỨ HAI NGÀY 17/01/2022

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 18/01/2022

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Tiếp Đại học RMIT

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

15:00

Họp chi bộ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 19/01/2022

08:30

Họp Hội đồng Trường lần 7, Khóa I

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Hội đồng trường chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 20/01/2022

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán ứng dụng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp chi bộ đánh giá cuối năm

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 21/01/2022

08:30

Họp phòng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: