LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/02/2019 đến 23/02/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/02/2019 đến 23/02/2019)

THỨ HAI NGÀY 18/02/2019

08:30

(Cả ngày)

Đảng ủy họp phân tích đánh giá

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

08:30

Tiếp đoàn National Tsing Hua University, Taiwan

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

09:30

Họp hoạt động và tổ chức của Trung tâm RCHAA

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 19/02/2019

08:30

Đảng ủy họp phân tích đánh giá

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

10:00

Họp Trung tâm NCUD CNC trong Nông nghiệp

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ TƯ NGÀY 20/02/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Seminar của ĐH Chung Hsing – Taiwan với Khoa Môi trường

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Môi trường chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 21/02/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 22/02/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp CB CTSV

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ BẢY NGÀY 23/02/2019

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Duy Sang ngành VLNT và HN

Địa điểm: Phòng I.24 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thành Phương ngành Quang học

Địa điểm: BM VLƯD (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Võ Hoài Việt ngành KHMT

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: