LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/11/2017 đến 25/11/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/11/2017 đến 25/11/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 20/11/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

14:00

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Hiệu trưởng

Địa điểm: Hội trường I (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 21/11/2017

08:00

Trao đổi hợp tác với ban quản lý khu Công nghệ cao Tỉnh Đồng Nai

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng     (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn trường National Taiwan University (Đài Loan)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

14:30

Văn phòng ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11 (Ban QHĐN ĐHQG chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 22/11/2017

08:00

Họp hội đồng chức danh GS-PGS năm 2017

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Đề án CDIO

Địa điểm: Phòng I.23 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

08:00

ĐHQG làm việc với Khoa Sinh học – CNSH về tổ chức AUN sắp tới

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng F.202 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Họp hội đồng chấm chuyên đề TS cho NCS ngành SLĐV

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 23/11/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

ĐHQG kiểm tra công tác Đào tạo Sau đại học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án TS cấp CSĐT của NCS Võ Hồng Trung chuyên ngành Sinh lý học thực vật

Địa điểm: Phòng F.203 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  24/11/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  25/11/2017

07:30

ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: