LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/12/2021 đến 25/12/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/12/2021 đến 25/12/2021)

THỨ HAI NGÀY 20/12/2021

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Trường Sinh ngành Sinh lý người và động vật

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 21/12/2021

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 22/12/2021

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Đào Phú Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 23/12/2021

08:00

Cả ngày

Chấm chuyên đề Tiến sĩ – NCS ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán ứng dụng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 24/12/2021

07:30

Chấm chuyên đề Tiến sĩ – NCS ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Chấm thi Sau đại học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 25/12/2021

07:30

Cả ngày

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Giáo dục Toán học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: