LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 21/06/2021 đến 25/06/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 21/06/2021 đến 25/06/2021)

THỨ HAI NGÀY 21/06/2021

 

 

                  

THỨ BA NGÀY 22/06/2021

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 23/06/2021

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 24/06/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Hội nghị lấy phiếu ý kiến tín nhiệm bổ nhiệm Hiệu trưởng

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

THỨ SÁU NGÀY 25/06/2021

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: