LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 21/12/2020 đến 26/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 21/12/2020 đến 26/12/2020)

THỨ HAI NGÀY 21/12/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

                  

THỨ BA NGÀY 22/12/2020

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Chương trình Tây Nam Bộ (CN: TS. Hồ Thanh Huy)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

15:30

Trao giải thưởng cho sinh viên

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHTC chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 23/12/2020

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 24/12/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Tổ chức sinh hoạt đầu khóa Cao học và Nghiên cứu sinh K30/2020

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 25/12/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý thực vật

Địa điểm: Phòng I.11  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 26/12/2020

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán ứng dụng

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Đại số và Lý thuyết số

Địa điểm: Phòng BM ĐS  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý thực vật

Địa điểm: Phòng I.11  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính & Hệ thống thông tin

Địa điểm: Phòng I.11  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: