LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/01/2018 đến 27/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/01/2018 đến 27/01/2018)

THỨ HAI NGÀY 22/01/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ BA NGÀY 23/01/2018

09:00

Họp liên tịch

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

09:00

Họp triển khai kế hoạch rà soát văn bản QLNB

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TTPC-SHTT chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 24/01/2018

10:00

Họp và ký MOA với ĐHQG Đài Loan

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 25/01/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Tiếp đoàn JAIST (Nhật Bản)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

13:30

Họp thẩm định dự án PTN do Ban KH&CN ĐHQG-HCM chủ trì

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  26/01/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Tiếp công ty Mitani (Nhật Bản)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  27/01/2018

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: