LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/11/2021 đến 27/11/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/11/2021 đến 27/11/2021)

THỨ HAI NGÀY 22/11/2021

08:00

Họp hội đồng xét hồ sơ ứng viên GS PGS tại HĐGSCS Trường

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 23/11/2021

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Hữu Hiệp ngành Toán giải tích

Địa điểm: PhòngI.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Báo cáo CĐTS ngành Vi sinh vật học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 24/11/2021

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Kiểm tra công tác tuyển sinh SĐH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Trương Công Minh ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 25/11/2021

08:00

Phiên họp nghe báo cáo tổng quan của ứng viên GS PGS tại HĐGSCS Trường

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

08:00

Thẩm định tiếng Anh giao tiếp của ứng viên GS PGS tại HĐGSCS Trường

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 26/11/2021

 

 

 

THỨ BẢY NGÀY 27/11/2021

06:00

Cả ngày

Tuyển sinh Sau đại học 2021

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 28/11/2021

06:00

Tuyển sinh Sau đại học 2021

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: