LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 23/04/2018 đến 27/04/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 23/04/2018 đến 27/04/2018)

THỨ HAI NGÀY 23/04/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp hội thảo Benjamintra, Thái Lan

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

14:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 24/04/2018

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Lê Thị Ngọc Tú ngành Quang học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp nghiệm thu đề tài sở của TS. Lương Bảo Uyên

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 25/04/2018

Cả ngày

Nghỉ Lễ 10/3

 

THỨ NĂM NGÀY 26/04/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  27/04/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Họp hội đồng thẩm định dự án

Địa điểm: Phòng I.11 (Ban KHCN-ĐHQG chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: