LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 23/10/2017 đến 28/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 23/10/2017 đến 28/10/2017)

THỨ HAI NGÀY 23/10/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 24/10/2017

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 25/10/2017

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

THỨ NĂM NGÀY 26/10/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Cả ngày

Tổ chức lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho Đảng viên mới

Địa điểm: Hội trường I (VP Đảng ủy chuẩn bị)

08:00

Phỏng vấn NCS ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Tiếp đoàn trường NCU (Đài Loan)

Địa điểm: Phòng I.11, I.12 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

THỨ SÁU NGÀY  27/10/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Cả ngày

Tổ chức lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho Đảng viên mới

Địa điểm: Hội trường I (VP Đảng ủy chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:30

Tiếp đoàn trường Victoria (VUW, New Zealand)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)


THỨ BẢY NGÀY  28/10/2017

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Vũ Xuân Đán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: