LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/09/2018 đến 29/09/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/09/2018 đến 29/09/2018)

THỨ HAI NGÀY 24/09/2018

08:30

BĐH kiểm tra chương trình đào tạo liên kết

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

08:30

Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, công bố các quyết định kiện toàn

Địa điểm: Phòng F.102 (Ban CHQS chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 25/09/2018

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Phan Trung Vĩnh ngành Quang học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 26/09/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Tiếp công ty Tower Commodities, Trung Quốc

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Trần Quốc Tuấn ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

16:00

Họp triển khai chương trình ASEAN SSC Thailand

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 27/09/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp công tác BXB

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ SÁU NGÀY 28/09/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Khoa Hạ Mai ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Đánh giá nội bộ cuối kỳ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

15:00

Họp phân công nhiệm vụ về CTĐB

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 29/09/2018

06:30

Tiếp khách mời đại hội X

Địa điểm: Phòng I.11 (Hội sinh viên chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: