LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/01/2021 đến 30/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/01/2021 đến 30/01/2021)

THỨ HAI NGÀY 25/01/2021

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Triển khai phát triển chương trình Vật lý giai đoạn 2021 – 2025

Địa điểm: Phòng F.102

10:00

Họp Trung tâm Địa chất

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 26/01/2021

 14:00

Họp triển khai thu học phí qua Viettel pay

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 27/01/2021

 08:00

Họp tổ Kế hoạch chiến lược

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

09:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Tính toán tài chính định lượng

Địa điểm: Phòng I.64 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 28/01/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

ĐHQG-HCM tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên (hạng III) lên Giảng viên chính (hạng II) năm 2020

Địa điểm: Hội trường I (Phổ biến quy chế thi), Phòng thi theo giấy báo dự thi.

Phòng Hội đồng: I.11, I.12

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Tính toán tài chính định lượng

Địa điểm: Phòng  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Ký kết MOU với công ty Advantech VN và Cục công tác phí Nam – Bộ KH&CN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 29/01/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30 – 11:30

ĐHQG-HCM tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên (hạng III) lên Giảng viên chính (hạng II) năm 2020

Địa điểm: Phòng thi theo giấy báo dự thi.

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (TS. Phan Hồng Khiêm)

Địa điểm: Phòng  (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn công ty Lộc Trời

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

13:30

Báo cáo CĐTS của NCS ngành Vi sinh vật học

Địa điểm: Phòng  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 15:00

Họp hội đồng với Tung tâm NCXUDĐC

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 30/01/2021

08:00 – 17:00

ĐHQG-HCM tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên (hạng III) lên Giảng viên chính (hạng II) năm 2020

Địa điểm: Phòng thi theo giấy báo dự thi.

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Tính toán tài chính định lượng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNTT và Truyền thông

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: