LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/02/2019 đến 01/03/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/02/2019 đến 01/03/2019)

THỨ HAI NGÀY 25/02/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:00

Lễ kết nạp thành viên ASEAN SSC

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

13:00

Họp với ĐH Chung Nam

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:30

Tiếp đoàn Upskills

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 26/02/2019

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 27/02/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:00

Tiếp đoàn KRRI của Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 28/02/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 01/03/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: