LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/07/2022 đến 30/07/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/07/2022 đến 30/07/2022)

THỨ HAI NGÀY 25/07/2022

08:00

Họp nghe báo cáo tổng quan GS PGS 2022

Địa điểm: Phòng F.102, I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

15:00

Họp với BGH và các Trưởng khoa

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng CTSV chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 26/07/2022

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 27/07/2022

09:00

Ngày thương binh liệt sĩ

Địa điểm: Phòng F.102 (Hội CCB chuẩn bị)

14:00

Họp với phòng Đào tạo SĐH

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh hoc – CNSH chuẩn bị)

14:00

Sinh hoạt nhóm 3 chi bộ Khoa (ĐTVT, CNTT, Địa chất)

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa ĐTVT chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 28/07/2022

10:00

Tiếp đoàn BIN Corporation Group

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 29/07/2022

08:00

Họp Đảng ủy tháng 7/2022

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 30/07/2022

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Giảng dạy Vật lý Thực nghiệm

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: