LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/03/2018 đến 30/03/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/03/2018 đến 30/03/2018)

THỨ HAI NGÀY 26/03/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Cả ngày

Hội thảo quốc tế Việt Nam – Ukavita

Địa điểm: Hội trường I, Sảnh nhà I (Khoa Môi Trường chuẩn bị)

09:00

Hiệu trưởng họp với Khoa CNTT

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa CNTT chuẩn bị)

13:30

Hội thảo quốc tế Việt Nam – Ukavita

Địa điểm: Phòng I.11, I.12 (Khoa Môi Trường chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 27/03/2018

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 28/03/2018

10:00

Họp Đảng ủy Trường

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 29/03/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Ký MOU ĐH Quebec, Canada

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  30/03/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Tiếp đoàn trường ĐH Hanyang (Hàn Quốc)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: