LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 27/12/2021 đến 31/12/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 27/12/2021 đến 31/12/2021)

THỨ HAI NGÀY 27/12/2021

08:00

Cả ngày

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp ban tổ chức hội nghị

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 28/12/2021

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Dự toán kinh phí hoạt động năm 2022

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHTC chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 29/12/2021

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM ngành Toán ứng dụng của NCS Đinh Vinh Hiển

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 30/12/2021

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh thái

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hải dương Khí tượng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Hội nghị đại biểu CBVC năm học 2021 – 2022

Địa điểm: Hội trường I, Phòng I.11

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng F.205B (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý lý thuyết

Địa điểm: Bộ môn VLLT (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng F.205A (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

16:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành KTĐT – Thiết kế vi mạch

Địa điểm: Khoa ĐTVT (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 31/12/2021

08:00

Cả ngày

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM ngành Vi sinh vật học của NCS Nguyễn Thị Yến Nhi

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: