LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/01/2018 đến 03/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/01/2018 đến 03/02/2018)

THỨ HAI NGÀY 29/01/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

12:00

Làm việc với SKK University, Korea

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 30/01/2018

08:00

(Cả ngày)

Làm việc với Chung – Ang University, Korea

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 31/01/2018

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 01/02/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Lễ trao tặng huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh và kỷ niệm chương cho 8 GS Đan Mạch

Địa điểm: Hội trường I, Phòng I.11, I.23 (Khoa Hóa học chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  02/02/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ BẢY NGÀY  03/02/2018

08:00

Họp tổ thẩm định sản phẩm nhiệm vụ thuộc chương trình Tây Nam Bộ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: