LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/07/2019 đến 02/08/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/07/2019 đến 02/08/2019)

THỨ HAI NGÀY 29/07/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Khai mạc trường hè PIMA 2019 “The Mathematics of Deep Learning”

Địa điểm: Hội trường I (Phòng KHCN và AILab chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng GS cơ sở

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 30/07/2019

14:00

Tiếp đoàn Trường Đại học Cao Hùng, Đài Loan

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:30

Tiếp đoàn Trường Đại học Canterbury (New Zealand)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 31/07/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 01/08/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Báo cáo TLTQ của NCS ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Họp về công tác đào tạo ĐH và SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

15:00 

Họp Hội đồng sáng kiến

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

15:30 

Họp xét Thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 02/08/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng GS cơ sở

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

08:00

Bế mạc The 3rd PNU Creation & Works Oversea Volunteers’ Work Program

Địa điểm: Hội trường I (Phòng QHĐN, AILab và CLB Robotics & IoT chuẩn bị

15:30

Tiếp đoàn Trường Đại học Macquarie, Úc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 03/08/2019

14:00

Seminar “Back translation as Data Augmentation”

Địa điểm: Hội trường I (Phòng KHCN và AILab chuẩn bị)

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: