LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/07/2018 đến 04/08/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/07/2018 đến 04/08/2018)

THỨ HAI NGÀY 30/07/2018

 

 Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ BA NGÀY 31/07/2018

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 01/08/2018

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ICT chương trình liên kết với Viện JVN

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Gặp gỡ đại diện tập đoàn Vingroup

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TT-TT, BGH chuẩn bị)

09:00

Thành hội CCB qua Trường làm việc

Địa điểm: Phòng I.11 (Hội CCB chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng sáng kiến và thi đua khen thưởng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 02/08/2018

08:00

Phỏng vấn xét tuyển chương trình Thạc sĩ ICT, QCF 2018

Địa điểm: Phòng F.201, F.202 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  03/08/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 09:00

Họp phòng với Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 10:00

Họp phòng với Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 05/08/2018

10:00

Họp hội đồng xét tuyển ĐH, CĐ 2018

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: