LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/11/2020 đến 05/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/11/2020 đến 05/12/2020)

THỨ HAI NGÀY 30/11/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Cả ngày

Đánh giá AUN-QA chương trình cử nhân Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Khoa học & Công nghệ Vật liệu chuẩn bị)

08:00

Cả ngày

Chấm thi tuyển sinh SĐH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp phòng

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

19:00

Tổ chức Trường Đông miền Nam 2020

Địa điểm: Hội trường I  (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 01/12/2020

07:30

Cả ngày

Đánh giá AUN-QA chương trình cử nhân Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Khoa học & Công nghệ Vật liệu chuẩn bị)

08:00

Cả ngày

Chấm thi tuyển sinh SĐH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Kiểm tra các chương trình LKĐT-SĐH

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

19:00

Tổ chức Trường Đông miền Nam 2020

Địa điểm: Hội trường I  (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 02/12/2020

07:30

Cả ngày

Đánh giá AUN-QA chương trình cử nhân Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Khoa học & Công nghệ Vật liệu chuẩn bị)

08:00

Cả ngày

Chấm thi tuyển sinh SĐH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

19:00

Tổ chức Trường Đông miền Nam 2020

Địa điểm: Hội trường I  (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 03/12/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Cả ngày

Đánh giá AUN-QA chương trình cử nhân Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Khoa học & Công nghệ Vật liệu chuẩn bị)

08:00

Cả ngày

Chấm thi tuyển sinh SĐH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (ThS. Võ Quốc Khương)

Địa điểm: Phòng I.11  (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh học

Địa điểm: Phòng I.11  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 04/12/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Đánh giá AUN-QA chương trình cử nhân Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Khoa học & Công nghệ Vật liệu chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 05/12/2020

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thành Nam ngành Đại số và Lý thuyết số

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: