Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa 2019

Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa 2019

{aridoc width=”900″ height=”500″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/2370/lich%20shcd%202019%20update%20dk20.pdf{/aridoc}

{aridoc width=”900″ height=”500″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/2370/DINH%20%C4%90%E1%BB%98C%20L%E1%BA%ACP%20(1).pdf{/aridoc}

{aridoc width=”900″ height=”500″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/2370/B%E1%BA%A2O%20T%C3%80NG%20CHI%E1%BA%BEN%20T%C3%8DCH%20CHI%E1%BA%BEN%20TRANH%202.pdf{/aridoc}