Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa (phổ biến các nội quy, quy chế trong nhà trường) dành cho khóa 2020 (ngày 17/10/2020 và 18/10/2020)