Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa, tham quan Dinh Độc lập (điều chỉnh chia nhóm tham quan)

Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa, tham quan Dinh Độc lập (điều chỉnh chia nhóm tham quan)

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ:

{aridoc width=”900″ height=”500″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/1316/lich%20shcd%202018.pdf{/aridoc}

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT:

{aridoc width=”900″ height=”500″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/1316/lich%20shcd%202018%20ctdb.pdf{/aridoc}

LỊCH TRÌNH THAM QUAN DINH ĐỘC LẬP:

{aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/1316/[M%E1%BB%9AI]%20Danh%20s%C3%A1ch%20chia%20xe%20tham%20quan%20Dinh%20%C4%90%E1%BB%99c%20L%E1%BA%ADp%20K2018.pdf{/aridoc}

CHIA NHÓM THAM QUAN DINH ĐỘC LẬP