Luật Giáo dục năm 2019 và những điểm mới cơ bản của Luật

Luật Giáo dục năm 2019 và những điểm mới cơ bản của Luật

Những điểm mới cơ bản của Luật Giáo dục năm 2019 bao gồm:

-Thứ nhất, làm rõ tính liên thông, phân luồng, hướng nghiệp trong giáo dục.

-Thứ hai, luật hóa chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 88/2014/QH13.

-Thứ ba, bổ sung loại trường tư thục không vì lợi nhuận và việc chuyển đổi loại hình trường “trường tư thục” sang “trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận”; quy định cụ thể vị trí, chức năng, thành phần hội đồng trường. 

-Thứ tư, bổ sung chính sách phát triển giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên.

-Thứ năm, quy định nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và giảng viên đại học.

-Thứ sáu, quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm.

-Thứ bảy, Luật bổ sung chính sách về học phí đối với học sinh diện phổ cập.

-Thứ tám, quy định về nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.

-Thứ chín, quy định về đầu tư và tài chính giáo dục.

(Trích tài liệu Hội nghị Tập huấn công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục khu vực phía Nam năm 2019)