Thông báo nộp đơn xin xét Hoàn tất chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà – Đợt tháng 12 năm 2021

Thông báo nộp đơn xin xét Hoàn tất chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà – Đợt tháng 12 năm 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                Số:       /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc nộp đơn xin xét hoàn tất chương trình đào tạo

bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà – Đợt tháng 12 năm 2021)

 

          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo đến các sinh viên (SV) bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà chưa đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định nhưng đã hoàn tất chương trình đào tạo và có nguyện vọng xin xét hoàn tất chương trình đào tạo (CTĐT) như sau:

1. Điều kiện nộp đơn xin xét hoàn tất CTĐT:

 1. Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;
 2. Đã hoàn tất học phần giáo dục quốc phòng (có chứng chỉ GDQP) và giáo dục thể chất;
 3. Đạt chuẩn trình độ tin học theo quy định trong chương trình đào tạo của Trường.

2. Hồ sơ xin xét hoàn tất CTĐT gồm có: đơn xin xét hoàn tất chương trình đào tạo (mẫu được in từ portal).

3. Thời gian nộp đơn: từ ngày 01/12/2021 đến 17/12/2021.

4. Địa điểm nộp đơn: Phòng Đào tạo, Trường ĐH KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM.

5. Trường công bố danh sách SV được công nhận hoàn tất CTĐT trên website www.hcmus.edu.vn vào ngày 24/12/2021. SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 24/12/2021 đến ngày 27/12/2021.

6. Ngày nhận giấy chứng nhận hoàn tất CTĐT: từ ngày 30/12/2021 đến ngày 31/12/2021.

7. Một số quy định sau khi được cấp chứng nhận hoàn tất CTĐT

 • SV không được phép đăng ký học tại trường (kể cả đăng ký học cải thiện).
 • Từ thời điểm được chứng nhận hoàn tất CTĐT, SV không còn thuộc diện quản lý của Trường, không được hưởng các chế độ, chính sách dành cho SV và không được xác nhận SV để xin hoãn nghĩa vụ quân sự.
 • Thời gian gia hạn nộp chứng chỉ tiếng Anh: căn cứ Quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành, SV được phép nộp chứng chỉ ngoại ngữ trong vòng 03 năm để xét tốt nghiệp tính thời điểm SV thôi học.

Lưu ý:

 1. Trong một năm học, Trường nhận đơn xin xét hoàn tất CTĐT ngay sau đợt xét tốt nghiệp. Nếu SV có yêu cầu chứng nhận thì nộp đơn theo thời gian quy định của mỗi đợt.
 2. SV chỉ nộp đơn xin xét hoàn tất CTĐT một lần duy nhất, thông tin chuyên ngành của hồ sơ nộp xét hoàn tất CTĐT và hồ sơ xét tốt nghiệp (khi đủ điều kiện) bắt buộc phải giống nhau./.

 

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG                                                                                                      

Nơi nhận:                                                                                           

 • BGH (để báo cáo);
 • Như trên (để thực hiện);
 • Lưu: VT, PĐT.