TB Chương trình tuyên truyền, chia sẻ kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản nữ sinh viên – Năm 2022

TB Chương trình tuyên truyền, chia sẻ kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản nữ sinh viên – Năm 2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:  52  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Chương trình tuyên truyền, chia sẻ kỹ năng
chăm sóc sức khỏe sinh sản nữ sinh viên – Năm 2022

_________________

 

Giáo dục giới tính là tiến trình suốt cả đời người, là chuyện phải làm hằng ngày hằng giờ, mọi nơi, mọi lúc nhằm trang bị kiến thức, hình thành nhân cách, tạo nên một nền tảng vững chắc cho sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản sau này. Nhằm cung cấp thông tin giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho nữ sinh viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM phối hợp với Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Sông Hàn tổ chức chương trình tuyên truyền, chia sẻ kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản nữ sinh viên năm 2022, chi tiết như sau:

  1. Đối tượng tham gia:

Tất cả nữ sinh viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Sinh viên tham gia sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện vào mục 3.5.

  1. Thời gian tổ chức:

Ngày

Lớp

Thời gian

18/05/2022 (Thứ tư)

SK-01

Từ 13g30 đến 14g45

18/05/2022 (Thứ tư)

SK-02

Từ 15g00 đến 16g30

19/05/2022 (Thứ năm)

SK-03

Từ 8g00 đến 9g15

19/05/2022 (Thứ năm)

SK-04

Từ 9g30 đến 11g00

19/05/2022 (Thứ năm)

SK-05

Từ 13g30 đến 14g45

19/05/2022 (Thứ năm)

SK-06

Từ 15g00 đến 16g30

20/05/2022 (Thứ sáu)

SK-07

Từ 8g00 đến 9g15

20/05/2022 (Thứ sáu)

SK-08

Từ 9g30 đến 11g00

  1. Địa điểm:

Phòng C42 – dãy C – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Q.5)

  1. Nội dung chương trình:
  • Các biện pháp phòng chống Covid – 19 trong cộng đồng;
  • Tầm quan trọng sức khỏe sinh sản nữ sinh;
  • Quan hệ tình dục an toàn, phòng ngừa tránh thai ngoài ý muốn;
  • Những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh viêm nhiễm phụ khoa;
  • Những giải pháp thông thường phòng viêm nhiễm phụ khoa.
  1. Đăng ký tham gia:

Mỗi sinh viên sẽ phải đăng ký tham gia chuyên đề Sức khỏe sinh sản trên website:

http://portal1.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal2.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal3.hcmus.edu.vn

Hướng dẫn cụ thể về quy trình đăng ký xem tại đây

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 23g00 ngày 15/05/2022./.

 

           

Nơi nhận:

– BGH (để báo cáo);

– BCN các Khoa;

– Đoàn TN, Hội SV;

– Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương