TB kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm, NH 20-21

TB kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm, NH 20-21

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

——————

Số: 05/TB-KHTN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Về kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm,

năm học 2020-2021

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên về kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2020-2021 đối với sinh viên Khóa 2018 , 2019 (bậc Đại học) hệ chính quy, cụ thể như sau:

  • Sinh viên tham gia đầy đủ 02 chuyên đề và có điểm kiểm tra từ 70 điểm trở lên sẽ được công nhận là Đạt trong đợt này. ( Danh sách đạt)
  • Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại P.CTSV từ ngày 19/01 đến 22/01/2021.
  • Trường hợp Sinh viên tham gia nhưng không thực hiện kiểm tra hoặc làm bài kiểm tra không đạt sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện. (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021).(DS đính kèm)
  • Những sinh viên thuộc đối tượng phải tham gia SHCD đầu năm, năm học 2020-2021 nhưng không có tên trong các danh sách trên sẽ xem như không tham gia sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021).

 (theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

 

Nơi nhận:

–        Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) 

Phạm Nguyễn Thùy Dương