TB V/v kiểm tra Sinh hoạt công dân Đầu năm, NH 2020-2021

TB V/v kiểm tra Sinh hoạt công dân Đầu năm, NH 2020-2021

         ĐH QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:01 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

V/v Thực hiện bài kiểm tra Sinh hoạt công dân Đầu năm, năm học 2020-2021

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo thực hiện bài kiểm tra Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 2018, 2019 hệ Đại học chính quy, cụ thể như sau:

 1. Kết quả

 – Danh sách sinh viên đã tham gia chuyên đề:  danh sách đính kèm

 • Sinh viên không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ chuyên đề (không có tên trong Danh sách) sẽ xem như Không đạt và không được thực hiện bài kiểm tra.
 • Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại P.CTSV từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/01/2021.

** Hình thức xử lý đối với sinh viên Không đạt theo quy định của Nhà trường trừ 20 điểm (theo Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021).

– Sinh viên có tên trong danh sách tham gia đầy đủ chuyên đề phải thực hiện làm bài kiểm tra online để được đánh giá kết quả.

 1. Hình thức kiểm tra:

Sinh viên tham gia SHCD Đầu năm năm học 2020-2021 sẽ thực hiện kiểm tra trực tuyến như sau:

 • Làm bài trực tuyến tại website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest
 • Số câu hỏi: 20 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài: 15 phút.
 • Sinh viên thực hiện bài kiểm tra bằng máy tính cá nhân tại nhà.
 • Hướng dẫn cụ thể: 

Bước 1: SV truy cập website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest  

Bước 2: SV đăng nhập hệ thống với Username: MSSV; Password: Số CMND

Bước 3:  SV chọn [SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM] / [Khảo sát SHCD Đầu năm NH 2020-2021] / [Answer the questions..]

 • Mỗi sinh viên có tối đa 02 lần thực hiện bài kiểm tra, sinh viên đạt 70/100 điểm bài kiểm tra được xem như hoàn thành bài kiểm tra.
 1. Thời gian kiểm tra:
 • Thời gian khảo sát: từ 8g00 ngày 05/01/2019 đến hết ngày 12/01/2021.
 1. 4Công nhận kết quả:

–  Sinh viên tham gia đầy đủ chuyên đề SHCD và phải đạt từ 70/100đ trở lên thì mới được công nhận Đạt trong đợt SHCD Đầu năm năm học 2020-2021.

–  Trường hợp sinh viên không thực hiện hoặc thực hiện không đạt bài kiểm tra trực tuyến sẽ bị trừ 10 điểm (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021).

–  Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này./.

 

Nơi nhận:

–  Lưu: CTSV.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

(Đã ký)  

Phạm Nguyễn Thùy Dương