Thay đổi phòng học môn Công nghệ sinh hóa học của lớp cao học ngành Hóa sinh khóa 2017