Thay đổi phòng học môn công nghệ sinh hóa học của lớp cao học ngành Hóa sinh khóa 27/2017