Thay đổi phòng học môn ENV00003/18CTT2; BAA00101,BAA00102/19HOH1

Thay đổi phòng học môn ENV00003/18CTT2; BAA00101,BAA00102/19HOH1

Các lớp học phần sau thay đổi phòng học từ ngày 11/07/2020:

Mã MH Tên MH Lớp Phòng  Thứ Tiết BĐ Tiết KT
BAA00102 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 19HOH1 cs2:E104 -> F204 7 1 5
BAA00101 Triết học Mác – Lênin 19HOH1 cs2:E104 -> F204 7 1 5
ENV00003 Con người và môi trường 18CTT2 cs2:E105 -> F205 7 1 4