Thi thăng hạng giảng viên lên giảng viên chính

Thi thăng hạng giảng viên  lên giảng viên chính

Kính gửi: Các đơn vị

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến các đơn vị về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 1777/KHĐHQG ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) năm 2020.

Viên chức đủ điều kiện và tiêu chuẩn nộp hồ sơ thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) về phòng Tổ chức – Hành chính (F.01)

Hồ sơ gồm có:

  1. Bộ hồ sơ đăng ký dự thi, xét thăng hạng CDNN (02 bộ).
  2. Mỗi viên chức dự thi (dự xét) điền đầy đủ thông tin về tiêu chuẩn và điều kiện dự thi, xét thăng hạng CDNN theo mẫu số 4a (dự thi), 4b (dự xét) gửi qua địa chỉ email: nltvi@hcmus.edu.vn (Người phụ trách: Nguyễn Lê Tường Vi).

Kế hoạch số 1777/KHĐHQG ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  và các biểu mẫu được đính kèm thông báo.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 15 giờ Thứ Sáu ngày 16/10/2020.

Trân trọng./.