Thời khóa biểu HK1/2017-2018, Đại học chính qui Khóa 2016, 2017

Thời khóa biểu HK1/2017-2018, Đại học chính qui Khóa 2016, 2017

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2017-2018

Tải file

Khóa Loại lớp Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Tuần bd Ngày đầu tuần
2016 TH Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật 111 cs2:TH_TOAN 2 1 5 1 04/09/2017
2016 LT Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT1 cs2:F107 4 6 4 1 04/09/2017
2016 nTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT1A cs2:PMT_NĐH4.2 2 6 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT1B cs2:PMT_NĐH4.2 3 1 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT1C cs2:PMT_NĐH4.2 2 1 2.5 3 18/09/2017
2016 LT Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT1TN cs2:NĐH7.2 5 1 4 1 04/09/2017
2016 nTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT1TN1 cs2:PMT_NĐH4.2 2 8.5 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT1TN2 cs2:PMT_NĐH4.2 5 6 2.5 3 18/09/2017
2016 LT Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT2 cs2:F107 2 6 4 1 04/09/2017
2016 nTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT2A cs2:PMT_NĐH4.2 3 6 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT2B cs2:PMT_NĐH4.2 4 6 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT2C cs2:PMT_NĐH4.2 3 8.5 2.5 3 18/09/2017
2016 LT Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT3 cs2:F201 5 6 4 1 04/09/2017
2016 nTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT3A cs2:PMT_NĐH4.2 6 1 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT3B cs2:PMT_NĐH4.2 4 8.5 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT3C cs2:PMT_NĐH4.2 6 3.5 2.5 3 18/09/2017
2016 LT Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT4 cs2:F208 6 1 4 1 04/09/2017
2016 nTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT4A cs2:PMT_NĐH4.2 5 1 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT4B cs2:PMT_NĐH4.2 7 8.5 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT4C cs2:PMT_NĐH4.2 5 3.5 2.5 3 18/09/2017
2016 LT Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT5 cs2:F201 3 6 4 1 04/09/2017
2016 nTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT5A cs2:PMT_NĐH4.2 4 1 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT5B cs2:PMT_NĐH4.2 7 6 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 16CTT5C cs2:PMT_NĐH4.2 4 3.5 2.5 3 18/09/2017
2016 LT Con người và môi trường 16CSH1 cs2:F103 5 1 2.5 1 04/09/2017
2016 LT Đại cương khoa học Vật liệu 16KVL1 cs2:F204 2 1 3 1 04/09/2017
2016 LT Đại số A2 111 cs2:F201 3 1 4 1 04/09/2017
2016 nBT Đại số A2 111A cs2:D208 6 6 2 1 04/09/2017
2016 nBT Đại số A2 111B cs2:D208 6 8 2 1 04/09/2017
2016 LT Đại số A2 111TN cs2:NĐH7.3 3 1 3 1 04/09/2017
2016 nBT Đại số A2 111TN cs2:NĐH7.3 3 4 2 1 04/09/2017
2017 LT Đại số tuyến tính 17DTV1 cs2:F208 2 6 4 1 21/08/2017
2017 LT Đại số tuyến tính 17DTV2 cs2:E204 2 6 4 1 21/08/2017
2017 LT Đại số tuyến tính 17TTH1 cs2:D103 3 6 4 1 21/08/2017
2017 LT Đại số tuyến tính 17TTH1TN cs2:NĐH7.1 3 1 4 1 21/08/2017
2017 LT Đại số tuyến tính 17TTH2 cs2:D103 4 1 4 1 21/08/2017
2016 LT Di truyền 16SHH1 cs2:F106 6 6 4 1 04/09/2017
2016 LT Di truyền 16SHH2 cs2:F202 6 1 4 1 04/09/2017
2016 LT Địa Chất cấu tạo 16DCH1 cs2:F208 4 3 3 1 04/09/2017
2016 nTH Địa Chất cấu tạo 16DCH1A cs2:TTDC_A201 5 6 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Địa Chất cấu tạo 16DCH1B cs2:TTDC_A201 5 8.5 2.5 3 18/09/2017
2017 LT Địa Chất Đại Cương 17DCH1 cs2:E304 4 6 3 1 21/08/2017
2017 nTH Địa Chất Đại Cương 17DCH1A cs2:TTDC_A201 4 3.5 2.5 3 04/09/2017
2017 nTH Địa Chất Đại Cương 17DCH1B cs2:TTDC_A201 4 1 2.5 3 04/09/2017
2017 LT Điện tử căn bản 17DTV1 cs2:E106 6 2 3 1 21/08/2017
2017 LT Điện tử căn bản 17DTV2 cs2:E105 2 2 3 1 21/08/2017
2016 LT Điện tử tương tự 16DTV1 cs2:F106 3 1 3 1 04/09/2017
2016 LT Đường lối của Đảng Cộng sản VN 16DTV1 cs2:F204 4 6 3 1 04/09/2017
2016 LT Đường lối của Đảng Cộng sản VN 16KMT1 cs2:F202 5 1 3 1 04/09/2017
2016 LT Đường lối của Đảng Cộng sản VN 16KVL1 cs2:F204 6 6 3 1 04/09/2017
2016 LT Đường lối của Đảng Cộng sản VN 16VLH1 cs2:F103 5 6 3 1 04/09/2017
2017 LT Giải tích 1A 17TTH1 cs2:E205 2 1 2 1 21/08/2017
2017 nBT Giải tích 1A 17TTH1A cs2:D107 5 6 2 1 21/08/2017
2017 nBT Giải tích 1A 17TTH1B cs2:D206 5 6 2 1 21/08/2017
2017 nBT Giải tích 1A 17TTH1C cs2:D207 5 6 2 1 21/08/2017
2017 nBT Giải tích 1A 17TTH1TN cs2:NĐH7.1 2 7 2 1 21/08/2017
2017 LT Giải tích 1A 17TTH1TN cs2:NĐH7.1 6 7 2 1 21/08/2017
2017 LT Giải tích 1A 17TTH2 cs2:E205 2 3 2 1 21/08/2017
2017 nBT Giải tích 1A 17TTH2A cs2:D107 5 8 2 1 21/08/2017
2017 nBT Giải tích 1A 17TTH2B cs2:D206 5 8 2 1 21/08/2017
2017 nBT Giải tích 1A 17TTH2C cs2:D207 5 8 2 1 21/08/2017
2016 LT Giải tích 3A 16TTH1 cs2:F201 2 6 3 1 04/09/2017
2016 nBT Giải tích 3A 16TTH1A cs2:D211 5 6 2 1 04/09/2017
2016 nBT Giải tích 3A 16TTH1B cs2:D211 5 8 2 1 04/09/2017
2016 LT Giải tích 3A 16TTH1TN cs2:NĐH7.1 5 6 3 1 04/09/2017
2016 nBT Giải tích 3A 16TTH1TN cs2:NĐH7.1 5 9 2 1 04/09/2017
2016 LT Giải tích 3A 16TTH2 cs2:F201 4 1 3 1 04/09/2017
2016 nBT Giải tích 3A 16TTH2A cs2:D208 2 6 2 1 04/09/2017
2016 nBT Giải tích 3A 16TTH2B cs2:D208 2 8 2 1 04/09/2017
2016 LT Giải tích 4A 16TTH1 cs2:F201 6 1 3    
2016 LT Giải tích 4A 16TTH1TN . 6 6 3    
2016 LT Giải tích 4A 16TTH2 cs2:F201 7 6 3 1 04/09/2017
2017 LT Giới thiệu ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường 17CMT1 cs2:E104 4 6 5 1 21/08/2017
2017 LT Giới thiệu ngành Địa chất học 17DCH1 cs2:E206 2 1 5 1 21/08/2017
2017 LT Giới thiệu ngành Hải dương 17HDH1 cs2:E301 2 6 5 1 21/08/2017
2017 LT Giới thiệu ngành Hoá học 17HOH1 cs2:E304 7 1 5 1 21/08/2017
2017 LT Giới thiệu ngành Hoá học 17HOH1TN cs2:NĐH7.1 7 1 5 1 21/08/2017
2017 LT Giới thiệu ngành Hoá học 17HOH2 cs2:E305 7 1 5 1 21/08/2017
2017 LT Giới thiệu ngành KH môi trường 17KMT1 cs2:E105 4 1 5 1 21/08/2017
2017 LT Giới thiệu ngành Khoa học Vật liệu 17KVL1 cs2:E105 7 1 3 1 21/08/2017
2017 LT Giới thiệu ngành Khoa học Vật liệu 17KVL2 cs2:E203 7 1 3 1 21/08/2017
2017 LT Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân 17KTH1 cs2:E306 2 6 5 1 21/08/2017
2017 LT Giới thiệu ngành Vật lý 17VLH1 cs2:E206 5 6 5 1 21/08/2017
2016 LT Hàm phức 16HDH1 cs2:F103 4 3.5 2.5 1 04/09/2017
2016 LT Hàm phức 16VLH1 cs2:F103 4 1 2.5 1 04/09/2017
2017 LT Hóa đại cương 1 17CSH1 cs2:E104 2 6 4 1 21/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17CSH1A cs2:D107 5 1 2.5 2 28/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17CSH1B cs2:D107 5 3.5 2.5 2 28/08/2017
2017 LT Hóa đại cương 1 17CSH2 cs2:E204 3 1 4 1 21/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17CSH2A cs2:D206 5 1 2.5 2 28/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17CSH2B cs2:D206 5 3.5 2.5 2 28/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17HDH1A cs2:D107 6 8.5 2.5 2 28/08/2017
2017 LT Hóa đại cương 1 17HOH1 cs2:E302 3 1 4 1 21/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17HOH1A cs2:D107 6 6 2.5 2 28/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17HOH1B cs2:D206 6 8.5 2.5 2 28/08/2017
2017 LT Hóa đại cương 1 17HOH1TN cs2:NĐH7.1 3 6 3 1 21/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17HOH1TN cs2:NĐH7.1 3 9 2.5 1 21/08/2017
2017 LT Hóa đại cương 1 17HOH2 cs2:E206 6 1 4 1 21/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17HOH2A cs2:D107 4 6 2.5 2 28/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17HOH2B cs2:D107 4 8.5 2.5 2 28/08/2017
2017 LT Hóa đại cương 1 17KVL1 cs2:E106 4 1 4 1 21/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17KVL1A cs2:D107 2 6 2.5 2 28/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17KVL1B cs2:D206 2 6 2.5 2 28/08/2017
2017 LT Hóa đại cương 1 17KVL2 cs2:E206 4 1 4 1 21/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17KVL2A cs2:D107 2 8.5 2.5 2 28/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17KVL2B cs2:D206 2 8.5 2.5 2 28/08/2017
2017 LT Hóa đại cương 1 17SHH1 cs2:E105 5 1 4 1 21/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17SHH1A cs2:D107 4 3.5 2.5 2 28/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17SHH1B cs2:D107 4 1 2.5 2 28/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17SHH1C cs2:D206 4 3.5 2.5 2 28/08/2017
2017 LT Hóa đại cương 1 17SHH2 cs2:E203 5 6 4 1 21/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17SHH2A cs2:D206 4 6 2.5 2 28/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17SHH2B cs2:D206 4 8.5 2.5 2 28/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 1 17SHH2C cs2:D206 4 1 2.5 2 28/08/2017
2016 LT Hóa đại cương 2 16CSH1 cs2:F104 6 1 4 1 04/09/2017
2016 nBT Hóa đại cương 2 16CSH1A cs2:D207 2 6 2.5 3 18/09/2017
2016 nBT Hóa đại cương 2 16CSH1B cs2:D107 2 1 2.5 3 18/09/2017
2016 nBT Hóa đại cương 2 16CSH1C cs2:D107 2 3.5 2.5 3 18/09/2017
2016 nBT Hóa đại cương 2 16CSH1D cs2:D207 2 8.5 2.5 3 18/09/2017
2016 LT Hóa đại cương 2 16SHH1 cs2:F104 5 1 4 1 04/09/2017
2016 nBT Hóa đại cương 2 16SHH1A cs2:D107 3 6 2.5 3 18/09/2017
2016 nBT Hóa đại cương 2 16SHH1B cs2:D206 3 6 2.5 3 18/09/2017
2016 nBT Hóa đại cương 2 16SHH1C cs2:D207 3 6 2.5 3 18/09/2017
2016 LT Hóa đại cương 2 16SHH2 cs2:F106 5 6 4 1 04/09/2017
2016 nBT Hóa đại cương 2 16SHH2A cs2:D107 3 8.5 2.5 3 18/09/2017
2016 nBT Hóa đại cương 2 16SHH2B cs2:D206 3 8.5 2.5 3 18/09/2017
2016 nBT Hóa đại cương 2 16SHH2C cs2:D207 3 8.5 2.5 3 18/09/2017
2017 LT Hóa đại cương 2 17DCH1 cs2:D106 2 6 4 3 04/09/2017
2017 nBT Hóa đại cương 2 17DCH1A cs2:D107 6 1 2.5 3 04/09/2017
2017 nBT Hóa đại cương 2 17DCH1B cs2:D107 6 3.5 2.5 3 04/09/2017
2017 LT Hóa đại cương 2 17HOH1 cs2:E106 2 1 4 3 04/09/2017
2017 nBT Hóa đại cương 2 17HOH1A cs2:D207 6 8.5 2.5 3 04/09/2017
2017 nBT Hóa đại cương 2 17HOH1B cs2:D206 6 6 2.5 3 04/09/2017
2017 LT Hóa đại cương 2 17HOH1TN cs2:NĐH7.1 4 6 3 1 21/08/2017
2017 nBT Hóa đại cương 2 17HOH1TN cs2:NĐH7.1 4 9 2.5 1 21/08/2017
2017 LT Hóa đại cương 2 17HOH2 cs2:E302 4 1 4 3 04/09/2017
2017 nBT Hóa đại cương 2 17HOH2A cs2:D207 4 8.5 2.5 3 04/09/2017
2017 nBT Hóa đại cương 2 17HOH2B cs2:D207 4 6 2.5 3 04/09/2017
2016 LT Hóa đại cương 3 16CMT1 cs2:F107 6 6 4 1 04/09/2017
2016 nBT Hóa đại cương 3 16CMT1A .       3 18/09/2017
2016 nBT Hóa đại cương 3 16CMT1B .       3 18/09/2017
2016 LT Hóa đại cương 3 16DCH1 cs2:F208 3 6 4 1 04/09/2017
2016 nBT Hóa đại cương 3 16DCH1A .       3 18/09/2017
2016 nBT Hóa đại cương 3 16DCH1B .       3 18/09/2017
2016 LT Hóa đại cương 3 16KMT1 cs2:F205 6 1 4 1 04/09/2017
2016 nBT Hóa đại cương 3 16KMT1A .       3 18/09/2017
2016 nBT Hóa đại cương 3 16KMT1B .       3 18/09/2017
2016 nBT Hóa đại cương 3 16KMT1C .       3 18/09/2017
2016 LT Hóa lượng tử 16HOH1 cs2:F103 2 6 2.5 1 04/09/2017
2016 LT Hóa lượng tử 16HOH1TN cs2:NĐH7.4 2 8.5 2.5 1 04/09/2017
2016 LT Hóa lý 1 16HOH1 cs2:F103 3 6 4 1 04/09/2017
2016 nBT Hóa lý 1 16HOH1A cs2:D211 2 8.5 2.5 4 25/09/2017
2016 nBT Hóa lý 1 16HOH1B cs2:E003 2 8.5 2.5 4 25/09/2017
2016 nBT Hóa lý 1 16HOH1C cs2:E002 2 8.5 2.5 4 25/09/2017
2016 LT Hóa lý 1 16HOH1TN cs2:NĐH7.4 2 1 4 1 04/09/2017
2016 nBT Hóa lý 1 16HOH1TN cs2:NĐH7.4 2 6 2.5 1 04/09/2017
2016 LT Hóa phân tích 16CMT1 cs2:F107 4 1 3 1 04/09/2017
2016 LT Hóa phân tích 16KMT1 cs2:F104 4 6 3 1 04/09/2017
2016 LT Hóa Phân tích 1 16HOH1 cs2:F103 2 1 4 1 04/09/2017
2016 nBT Hóa Phân tích 1 16HOH1A cs2:D208 7 6 2.5 4 25/09/2017
2016 nBT Hóa Phân tích 1 16HOH1B cs2:D208 4 6 2.5 4 25/09/2017
2016 nBT Hóa Phân tích 1 16HOH1C cs2:D208 4 8.5 2.5 4 25/09/2017
2016 LT Hóa Phân tích 1 16HOH1TN cs2:NĐH7.4 3 1 4 1 04/09/2017
2016 nBT Hóa Phân tích 1 16HOH1TN .       1 04/09/2017
2016 LT Hóa vô cơ 1 16HOH1 cs2:F204 3 1 4 1 04/09/2017
2016 nBT Hóa vô cơ 1 16HOH1A cs2:E002 7 8.5 2.5 4 25/09/2017
2016 nBT Hóa vô cơ 1 16HOH1B cs2:E002 4 8.5 2.5 4 25/09/2017
2016 nBT Hóa vô cơ 1 16HOH1C cs2:E002 4 6 2.5 4 25/09/2017
2016 LT Hóa vô cơ 1 16HOH1TN cs2:NĐH7.4 3 6 4 1 04/09/2017
2016 nBT Hóa vô cơ 1 16HOH1TN cs2:NĐH7.4 7 6 2.5 1 04/09/2017
2016 LT Khoa học trái đất 1 cs2:F205 3 6 2.5 1 04/09/2017
2016 LT Kinh tế đại cương 1 cs2:F103 7 1 2.5 1 04/09/2017
2016 LT Kinh tế đại cương 2 cs2:F103 7 3.5 2.5 1 04/09/2017
2016 LT Lý thuyết độ đo và xác suất 111 cs2:F201 4 6 3 1 04/09/2017
2016 nBT Lý thuyết độ đo và xác suất 111A cs2:E003 6 8 2 1 04/09/2017
2016 nBT Lý thuyết độ đo và xác suất 111B cs2:E003 6 6 2 1 04/09/2017
2016 LT Lý thuyết độ đo và xác suất 111TN cs2:NĐH7.3 4 1 3 1 04/09/2017
2016 nBT Lý thuyết độ đo và xác suất 111TN cs2:NĐH7.3 4 4 2 1 04/09/2017
2016 LT Môi trường đại cương 1 cs2:F202 3 6 2.5 1 04/09/2017
2017 LT Nhập môn CNTT 1 17CTT1 cs2:E104 5 3 3 1 21/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT1A cs2:PMT_C201 3 1 2.5 2 28/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT1B cs2:PMT_D203 3 3.5 2.5 2 28/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT1C cs2:PMT_D203 3 3.5 2.5 2 28/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT1TN cs2:PMT_C202 3 1 2.5 2 28/08/2017
2017 LT Nhập môn CNTT 1 17CTT1TN cs2:NĐH7.3 5 3 3 1 21/08/2017
2017 LT Nhập môn CNTT 1 17CTT2 cs2:E303 5 3 3 1 21/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT2A cs2:PMT_D204 3 3.5 2.5 2 28/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT2B cs2:PMT_C201 2 1 2.5 2 28/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT2C cs2:PMT_C201 2 3.5 2.5 2 28/08/2017
2017 LT Nhập môn CNTT 1 17CTT3 cs2:E304 4 3 3 1 21/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT3A cs2:PMT_C201 2 6 2.5 2 28/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT3B cs2:PMT_C202 2 6 2.5 2 28/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT3C cs2:PMT_C201 2 8.5 2.5 2 28/08/2017
2017 LT Nhập môn CNTT 1 17CTT4 cs2:E303 7 1 3 1 21/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT4A cs2:PMT_C202 2 8.5 2.5 2 28/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT4B cs2:PMT_C201 3 6 2.5 2 28/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT4C cs2:PMT_C201 3 8.5 2.5 2 28/08/2017
2017 LT Nhập môn CNTT 1 17CTT5 cs2:E303 3 3 3 1 21/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT5A cs2:PMT_C201 4 6 2.5 2 28/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT5B cs2:PMT_C202 4 6 2.5 2 28/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT5C cs2:PMT_C201 4 8.5 2.5 2 28/08/2017
2017 LT Nhập môn CNTT 1 17CTT6 cs2:D103 6 3 3 1 21/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT6A cs2:PMT_C202 4 8.5 2.5 2 28/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT6B cs2:PMT_C201 6 6 2.5 2 28/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT6C cs2:PMT_C201 6 8.5 2.5 2 28/08/2017
2017 LT Nhập môn CNTT 1 17CTT7 cs2:E305 3 1 3 1 21/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT7A cs2:PMT_D204 7 1 2.5 2 28/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT7B cs2:PMT_D204 7 3.5 2.5 2 28/08/2017
2017 nTH Nhập môn CNTT 1 17CTT7C cs2:PMT_C202 7 1 2.5 2 28/08/2017
2017 LT Nhập môn công nghệ sinh học 17CSH1 cs2:E104 3 6 5 1 21/08/2017
2017 LT Nhập môn công nghệ sinh học 17CSH2 cs2:E304 6 1 5 1 21/08/2017
2017 LT Nhập môn kỹ thuật 17DTV1 cs2:E302 2 1 3 1 21/08/2017
2017 nTH Nhập môn kỹ thuật 17DTV1A . 4 1 3 3 04/09/2017
2017 nTH Nhập môn kỹ thuật 17DTV1B . 4 6 3 3 04/09/2017
2017 LT Nhập môn kỹ thuật 17DTV2 cs2:E204 3 6 3 1 21/08/2017
2017 nTH Nhập môn kỹ thuật 17DTV2A . 5 6 3 3 04/09/2017
2017 nTH Nhập môn kỹ thuật 17DTV2B . 4 6 3 3 04/09/2017
2017 nTH Nhập môn kỹ thuật 17DTV2C . 5 6 3 3 04/09/2017
2017 LT Nhập môn lập trình 17CTT1 cs2:E303 3 6 4 1 21/08/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT1A cs2:PMT_C201 3 3.5 2.5 3 04/09/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT1B cs2:PMT_D203 3 1 2.5 3 04/09/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT1C cs2:PMT_D203 3 1 2.5 3 04/09/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT1TN cs2:PMT_C202 3 3.5 2.5 3 04/09/2017
2017 LT Nhập môn lập trình 17CTT1TN cs2:NĐH7.3 3 6 4 1 21/08/2017
2017 LT Nhập môn lập trình 17CTT2 cs2:E304 3 6 4 1 21/08/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT2A cs2:PMT_D204 3 1 2.5 3 04/09/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT2B cs2:PMT_C202 2 3.5 2.5 3 04/09/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT2C cs2:PMT_C202 2 1 2.5 3 04/09/2017
2017 LT Nhập môn lập trình 17CTT3 cs2:E104 7 1 4 1 21/08/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT3A cs2:PMT_NĐH4.1 2 8.5 2.5 3 04/09/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT3B cs2:PMT_D204 2 8.5 2.5 3 04/09/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT3C cs2:PMT_NĐH4.1 2 6 2.5 3 04/09/2017
2017 LT Nhập môn lập trình 17CTT4 cs2:E305 4 1 4 1 21/08/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT4A cs2:PMT_D204 2 6 2.5 3 04/09/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT4B cs2:PMT_C202 3 8.5 2.5 3 04/09/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT4C cs2:PMT_C202 3 6 2.5 3 04/09/2017
2017 LT Nhập môn lập trình 17CTT5 cs2:E204 6 1 4 1 21/08/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT5A cs2:PMT_D203 4 8.5 2.5 3 04/09/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT5B cs2:PMT_D204 4 8.5 2.5 3 04/09/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT5C cs2:PMT_D203 4 6 2.5 3 04/09/2017
2017 LT Nhập môn lập trình 17CTT6 cs2:E304 3 2 4 1 21/08/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT6A cs2:PMT_D204 4 6 2.5 3 04/09/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT6B cs2:PMT_C202 6 8.5 2.5 3 04/09/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT6C cs2:PMT_C202 6 6 2.5 3 04/09/2017
2017 LT Nhập môn lập trình 17CTT7 cs2:E205 5 6 4 1 21/08/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT7A cs2:PMT_C202 7 3.5 2.5 3 04/09/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT7B cs2:PMT_D203 7 1 2.5 3 04/09/2017
2017 nTH Nhập môn lập trình 17CTT7C cs2:PMT_D203 7 3.5 2.5 3 04/09/2017
2017 LT Nhập môn Sinh học 17SHH1 cs2:E105 2 6 5 1 21/08/2017
2017 LT Nhập môn Sinh học 17SHH2 cs2:E203 6 6 5 1 21/08/2017
2017 LT Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 17CMT1 cs2:E104 2 1 5 1 21/08/2017
2017 LT Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 17DCH1 cs2:E205 3 1 5 1 21/08/2017
2017 LT Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 17DTV1 cs2:E302 6 6 5 1 21/08/2017
2017 LT Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 17DTV2 cs2:E205 6 6 5 1 21/08/2017
2017 LT Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 17KMT1 cs2:E203 2 6 5 1 21/08/2017
2017 LT Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 17TTH1 cs2:E205 4 1 5 1 21/08/2017
2017 LT Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 17TTH2 cs2:E101 3 6 5 1 21/08/2017
2017 LT Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 17VLH1 cs2:E302 5 1 5 1 21/08/2017
2016 LT Pháp luật đại cương 16CSH1 cs2:F103 6 6 4 1 04/09/2017
2016 LT Pháp luật đại cương 16DTV1 cs2:F106 2 1 4 1 04/09/2017
2016 LT Pháp luật đại cương 16SHH1 cs2:F103 7 6 4 1 04/09/2017
2016 LT Pháp luật đại cương 16SHH2 cs2:F104 7 6 4 1 04/09/2017
2017 LT Pháp luật đại cương 17CMT1 cs2:E104 6 6 4 1 21/08/2017
2017 LT Pháp luật đại cương 17CTT1 cs2:E105 6 1 4 1 21/08/2017
2017 LT Pháp luật đại cương 17CTT2 cs2:E305 6 1 4 1 21/08/2017
2017 LT Pháp luật đại cương 17CTT3 cs2:E204 5 6 4 1 21/08/2017
2017 LT Pháp luật đại cương 17CTT4 cs2:E304 5 1 4 1 21/08/2017
2017 LT Pháp luật đại cương 17CTT5 cs2:E305 2 6 4 1 21/08/2017
2017 LT Pháp luật đại cương 17CTT6 cs2:E106 2 6 4 1 21/08/2017
2017 LT Pháp luật đại cương 17CTT7 cs2:E204 2 1 4 1 21/08/2017
2017 LT Pháp luật đại cương 17KMT1 cs2:E203 3 1 4 1 21/08/2017
2017 LT Pháp luật đại cương 17KVL1 cs2:E106 3 6 4 1 21/08/2017
2017 LT Pháp luật đại cương 17KVL2 cs2:E206 3 6 4 1 21/08/2017
2017 LT Pháp luật đại cương 17TTH1 cs2:E203 4 6 4 1 21/08/2017
2017 LT Pháp luật đại cương 17TTH2 cs2:E205 4 6 4 1 21/08/2017
2017 LT Pháp luật đại cương 17VLH1 cs2:E101 3 1 4 1 21/08/2017
2016 LT Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT1 cs2:F107 5 1 4 1 04/09/2017
2016 nTH Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT1A cs2:PMT_D203 2 8.5 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT1B cs2:PMT_D203 2 6 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT1C cs2:PMT_D203 2 6 2.5 3 18/09/2017
2016 LT Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT1TN cs2:NĐH7.2 4 6 4 1 04/09/2017
2016 nTH Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT1TN1 cs2:PMT_NĐH4.1 3 1 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT1TN2 cs2:PMT_NĐH4.1 3 3.5 2.5 3 18/09/2017
2016 LT Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT2 cs2:F107 5 6 4 1 04/09/2017
2016 nTH Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT2A cs2:PMT_NĐH4.1 3 8.5 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT2B cs2:PMT_NĐH4.1 3 6 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT2C cs2:PMT_NĐH4.1 4 6 2.5 3 18/09/2017
2016 LT Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT3 cs2:F301 2 6 4 1 04/09/2017
2016 nTH Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT3A cs2:PMT_NĐH4.1 6 3.5 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT3B cs2:PMT_NĐH4.1 6 1 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT3C cs2:PMT_NĐH4.1 4 8.5 2.5 3 18/09/2017
2016 LT Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT4 cs2:F107 3 6 4 1 04/09/2017
2016 nTH Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT4A cs2:PMT_NĐH4.1 5 3.5 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT4B cs2:PMT_NĐH4.1 5 1 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT4C cs2:PMT_NĐH4.1 7 8.5 2.5 3 18/09/2017
2016 LT Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT5 cs2:F301 6 1 4 1 04/09/2017
2016 nTH Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT5A cs2:PMT_NĐH4.1 4 3.5 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT5B cs2:PMT_NĐH4.1 4 1 2.5 3 18/09/2017
2016 nTH Phương pháp lập trình hướng đối tượng 16CTT5C cs2:PMT_NĐH4.1 7 6 2.5 3 18/09/2017
2016 LT Phương pháp luận sáng tạo 1 cs2:F205 7 1 3 1 04/09/2017
2016 TH Phương pháp tính 16HDH1 cs2:PMT_D203 5 6 4 1 04/09/2017
2017 LT Sinh đại cương 1 17CMT1 cs2:E104 6 1 4 3 04/09/2017
2017 LT Sinh đại cương 1 17CSH1 cs2:E303 2 1 4 1 21/08/2017
2017 LT Sinh đại cương 1 17CSH2 cs2:E303 4 6 4 1 21/08/2017
2017 LT Sinh đại cương 1 17HOH1 cs2:E302 2 6 4 3 04/09/2017
2017 LT Sinh đại cương 1 17HOH2 cs2:E302 3 6 4 3 04/09/2017
2017 LT Sinh đại cương 1 17KMT1 cs2:E204 6 6 4 3 04/09/2017
2017 LT Sinh đại cương 1 17KVL1 cs2:E106 5 6 4 1 21/08/2017
2017 LT Sinh đại cương 1 17KVL2 cs2:E302 5 6 4 3 04/09/2017
2017 LT Sinh đại cương 1 17SHH1 cs2:E105 3 6 4 1 21/08/2017
2017 LT Sinh đại cương 1 17SHH2 cs2:E105 3 1 4 1 21/08/2017
2016 LT Sinh đại cương 2 1 cs2:F104 6 6 4 1 04/09/2017
2016 LT Sinh hóa 16CSH1 cs2:F104 3 1 4 1 04/09/2017
2016 LT Sinh hóa cơ sở 16SHH1 cs2:F104 5 6 4 1 04/09/2017
2016 LT Sinh hóa cơ sở 16SHH2 cs2:F106 5 1 4 1 04/09/2017
2016 LT Sinh học tế bào 16CSH1 cs2:F104 4 3 3 1 04/09/2017
2016 LT Tâm lý đại cương 1 cs2:F104 7 1 2.5 1 04/09/2017
2016 LT Tâm lý đại cương 2 cs2:F104 7 3.5 2.5 1 04/09/2017
2016 LT Tâm lý đại cương 3 cs2:F106 7 1 2.5 1 04/09/2017
2016 LT Tâm lý đại cương 4 cs2:F106 7 3.5 2.5 1 04/09/2017
2016 LT Tâm lý đại cương 5 cs2:F204 7 1 3 1 04/09/2017
2017 TH Thể dục 1 17CMT1A cs2:NHATD5 5 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CMT1B cs2:NHATD1 5 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CSH1A cs2:NHATD5 3 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CSH1B cs2:NHATD1 3 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CSH2A cs2:NHATD5 4 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CSH2B cs2:NHATD5 4 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT1A cs2:NHATD5 6 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT1B cs2:NHATD5 5 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT1C cs2:NHATD1 5 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT1TN cs2:NHATD1 6 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT2A cs2:NHATD2 5 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT2B cs2:NHATD5 3 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT2C cs2:NHATD2 3 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT3A cs2:NHATD5 7 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT3B cs2:NHATD1 7 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT3C cs2:NHATD5 6 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT4A cs2:NHATD2 7 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT4B cs2:NHATD5 2 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT4C cs2:NHATD1 2 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT5A cs2:NHATD2 6 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT5B cs2:NHATD3 6 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT5C cs2:NHATD5 5 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT6A cs2:NHATD1 5 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT6B cs2:NHATD5 2 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT6C cs2:NHATD5 2 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT7A cs2:NHATD5 3 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT7B cs2:NHATD1 3 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17CTT7C cs2:NHATD3 7 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17DCH1A cs2:NHATD1 4 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17DCH1B cs2:NHATD1 6 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17DTV1A cs2:NHATD3 5 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17DTV1B cs2:NHATD1 4 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17DTV2A cs2:NHATD2 4 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17DTV2B cs2:NHATD3 4 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17DTV2C cs2:NHATD2 4 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17HDH1A cs2:NHATD2 6 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17HOH1A cs2:NHATD2 3 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17HOH1B cs2:NHATD3 3 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17HOH1TN cs2:NHATD1 2 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17HOH2A cs2:NHATD2 2 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17HOH2B cs2:NHATD3 2 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17KMT1A cs2:NHATD5 6 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17KMT1B cs2:NHATD1 6 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17KMT1C cs2:NHATD2 6 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17KTH1A cs2:NHATD3 4 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17KVL1A cs2:NHATD2 5 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17KVL1B cs2:NHATD3 5 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17KVL2A cs2:NHATD2 5 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17KVL2B cs2:NHATD3 5 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17SHH1A cs2:NHATD5 4 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17SHH1B cs2:NHATD1 4 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17SHH1C cs2:NHATD2 4 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17SHH2A cs2:NHATD5 7 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17SHH2B cs2:NHATD1 7 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17SHH2C cs2:NHATD2 7 3 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17TTH1A cs2:NHATD2 2 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17TTH1B cs2:NHATD5 7 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17TTH1C cs2:NHATD1 7 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17TTH1TN cs2:NHATD1 2 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17TTH2A cs2:NHATD1 3 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17TTH2B cs2:NHATD2 3 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17TTH2C cs2:NHATD3 3 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17VLH1A cs2:NHATD4 6 8 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17VLH1B cs2:NHATD2 2 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thể dục 1 17VLH1C cs2:NHATD3 2 1 2 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành đại số tuyến tính 17TTH1A cs2:PMT_NĐH4.2 7 1 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành đại số tuyến tính 17TTH1B cs2:PMT_NĐH4.2 7 3.5 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành đại số tuyến tính 17TTH1C cs2:PMT_NĐH4.1 7 3.5 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành đại số tuyến tính 17TTH1TN cs2:PMT_NĐH4.1 7 1 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành đại số tuyến tính 17TTH2A cs2:PMT_NĐH4.2 6 6 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành đại số tuyến tính 17TTH2B cs2:PMT_NĐH4.2 6 8.5 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành đại số tuyến tính 17TTH2C cs2:TH_TOAN 6 8.5 2.5 1 21/08/2017
2016 TH Thực hành điện tử tương tự và số 16DTV1A cs2:TTDT_C106 6 1 3 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành điện tử tương tự và số 16DTV1B cs2:TTDT_C106 6 6 3 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành điện tử tương tự và số 16DTV1C cs2:TTDT_C106 5 1 3 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành Hóa ĐC 1 16DCH1A . 4 6 4 4 25/09/2017
2016 TH Thực hành Hóa ĐC 1 16DCH1B . 4 6 4 4 25/09/2017
2016 TH Thực hành Hóa ĐC 1 16KVL1A . 4 1 4 4 25/09/2017
2016 TH Thực hành Hóa ĐC 1 16KVL1B . 4 1 4 4 25/09/2017
2016 TH Thực hành Hóa ĐC 1 16KVL1C . 4 1 4 4 25/09/2017
2016 TH Thực hành Hóa ĐC 1 16KVL1D . 4 6 4 4 25/09/2017
2016 TH Thực hành Hóa ĐC 2 16CMT1A . 3 6 4 5 02/10/2017
2016 TH Thực hành Hóa ĐC 2 16CMT1B . 3 6 4 5 02/10/2017
2016 TH Thực hành Hóa ĐC 2 16KMT1A . 3 1 4 5 02/10/2017
2016 TH Thực hành Hóa ĐC 2 16KMT1B . 3 1 4 5 02/10/2017
2016 TH Thực hành Hóa ĐC 2 16KMT1C . 3 1 4 5 02/10/2017
2016 TH Thực hành Laboratory 16TTH1A cs2:TH_TOAN 4 1 4 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành Laboratory 16TTH1B . 7 6 4 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành Laboratory 16TTH1TN cs2:TH_TOAN 7 6 4 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành Laboratory 16TTH2A cs2:TH_TOAN 5 6 4 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành Laboratory 16TTH2B cs2:TH_TOAN 7 1 4 1 04/09/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT1A cs2:PMT_NĐH4.1 5 8.5 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT1B cs2:PMT_D203 2 3.5 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT1C cs2:PMT_D203 2 3.5 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT1TN cs2:PMT_D204 5 8.5 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT2A cs2:PMT_D204 2 1 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT2B cs2:PMT_NĐH4.1 5 6 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT2C cs2:PMT_D204 5 6 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT3A cs2:PMT_D203 6 3.5 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT3B cs2:PMT_D204 6 3.5 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT3C cs2:PMT_D204 3 8.5 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT4A cs2:PMT_D204 3 6 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT4B cs2:PMT_D203 6 1 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT4C cs2:PMT_D204 6 1 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT5A cs2:PMT_D203 5 3.5 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT5B cs2:PMT_D204 5 3.5 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT5C cs2:PMT_D204 6 8.5 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT6A cs2:PMT_D204 6 6 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT6B cs2:PMT_D203 5 1 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT6C cs2:PMT_D204 5 1 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT7A cs2:PMT_C202 4 1 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT7B cs2:PMT_D203 4 3.5 2.5 1 21/08/2017
2017 TH Thực hành toán rời rạc 17CTT7C cs2:PMT_D203 4 1 2.5 1 21/08/2017
2016 TH Thực hành vật lý cơ sở 16KTH1A cs2:TNLCS_G22 4 6 5 2 11/09/2017
2016 TH Thực hành vật lý cơ sở 16VLH1A cs2:TNLCS_G22 2 1 5 2 11/09/2017
2016 TH Thực hành vật lý cơ sở 16VLH1B cs2:TNLCS_G22 2 6 5 2 11/09/2017
2016 TH Thực hành vật lý cơ sở 16VLH1C cs2:TNLCS_G22 6 6 5 2 11/09/2017
2016 TH Thực hành Vật lý ĐC 111A . 7 1 5 2 11/09/2017
2016 TH Thực hành Vật lý ĐC 111B . 7 1 5 2 11/09/2017
2016 TH Thực hành Vật lý ĐC 111C . 6 1 5 2 11/09/2017
2016 TH Thực hành Vật lý ĐC 111D . 6 1 5 2 11/09/2017
2016 TH Thực hành Vật lý ĐC 16HOH1A . 4 6 5 2 11/09/2017
2016 TH Thực hành Vật lý ĐC 16HOH1B . 7 6 5 2 11/09/2017
2016 TH Thực hành Vật lý ĐC 16HOH1C . 7 6 5 2 11/09/2017
2016 TH Thực hành Vật lý ĐC 16HOH1TN . 4 6 5 2 11/09/2017
2016 TH Thực hành Vật lý ĐC 16KVL1A . 3 1 5 2 11/09/2017
2016 TH Thực hành Vật lý ĐC 16KVL1B . 3 1 5 2 11/09/2017
2016 TH Thực hành Vật lý ĐC 16KVL1C . 3 6 5 2 11/09/2017
2016 TH Thực hành Vật lý ĐC 16KVL1D . 3 6 5 2 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT1A cs2:PMT_C201 5 6 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT1B cs2:PMT_D203 2 1 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT1C cs2:PMT_D203 2 1 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT1TN cs2:PMT_C202 5 6 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT2A cs2:PMT_D204 2 3.5 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT2B cs2:PMT_C201 5 8.5 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT2C cs2:PMT_C202 5 8.5 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT3A cs2:PMT_C201 6 1 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT3B cs2:PMT_C202 6 1 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT3C cs2:PMT_D203 3 6 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT4A cs2:PMT_D203 3 8.5 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT4B cs2:PMT_C201 6 3.5 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT4C cs2:PMT_C202 6 3.5 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT5A cs2:PMT_C201 5 1 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT5B cs2:PMT_C202 5 1 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT5C cs2:PMT_D203 6 6 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT6A cs2:PMT_D203 6 8.5 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT6B cs2:PMT_C201 5 3.5 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT6C cs2:PMT_C202 5 3.5 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT7A cs2:PMT_D204 4 3.5 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT7B cs2:PMT_D204 4 1 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17CTT7C cs2:PMT_C202 4 3.5 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17HDH1A cs2:PMT_NĐH4.1 6 6 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17KTH1A cs2:PMT_NĐH4.1 6 8.5 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17VLH1A cs2:PMT_NĐH4.1 2 1 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17VLH1B cs2:PMT_NĐH4.2 2 3.5 2.5 4 11/09/2017
2017 TH Thực hành vi tích phân 1B 17VLH1C cs2:PMT_NĐH4.1 2 3.5 2.5 4 11/09/2017
2016 TH Thực hành xác suất thống kê 16CTT1A cs2:TH_TOAN 3 3.5 2.5 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành xác suất thống kê 16CTT1B cs2:TH_TOAN 2 8.5 2.5 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành xác suất thống kê 16CTT1C cs2:TH_TOAN 3 1 2.5 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành xác suất thống kê 16CTT1TN1 cs2:TH_TOAN 2 6 2.5 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành xác suất thống kê 16CTT1TN2 cs2:TH_TOAN 2 6 2.5 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành xác suất thống kê 16CTT2A cs2:TH_TOAN 4 6 2.5 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành xác suất thống kê 16CTT2B cs2:TH_TOAN 3 8.5 2.5 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành xác suất thống kê 16CTT2C cs2:TH_TOAN 3 6 2.5 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành xác suất thống kê 16CTT3A cs2:TH_TOAN 4 8.5 2.5 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành xác suất thống kê 16CTT3B cs2:TH_TOAN 6 3.5 2.5 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành xác suất thống kê 16CTT3C cs2:TH_TOAN 6 1 2.5 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành xác suất thống kê 16CTT4A cs2:PMT_C201 7 8.5 2.5 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành xác suất thống kê 16CTT4B cs2:TH_TOAN 5 3.5 2.5 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành xác suất thống kê 16CTT4C cs2:TH_TOAN 5 1 2.5 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành xác suất thống kê 16CTT5A cs2:PMT_C201 7 6 2.5 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành xác suất thống kê 16CTT5B cs2:PMT_C201 4 3.5 2.5 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành xác suất thống kê 16CTT5C cs2:PMT_C201 4 1 2.5 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành xác suất thống kê 16DCH1A cs2:PMT_C201 7 1 2.5 1 04/09/2017
2016 TH Thực hành xác suất thống kê 16DCH1B cs2:PMT_C201 7 3.5 2.5 1 04/09/2017
2016 TH Thực tập Di truyền 16SHH1A . 2 1 5 3 18/09/2017
2016 TH Thực tập Di truyền 16SHH1B . 2 6 5 3 18/09/2017
2016 TH Thực tập Di truyền 16SHH1C . 4 1 5 3 18/09/2017
2016 TH Thực tập Di truyền 16SHH2A . 4 6 5 3 18/09/2017
2016 TH Thực tập Di truyền 16SHH2B . 2 1 5 3 18/09/2017
2016 TH Thực tập Di truyền 16SHH2C . 2 6 5 3 18/09/2017
2016 TH Thực tập Hóa phân tích 16CMT1A .       2 11/09/2017
2016 TH Thực tập Hóa phân tích 16CMT1B .       2 11/09/2017
2016 TH Thực tập Hóa phân tích 16KMT1A .       2 11/09/2017
2016 TH Thực tập Hóa phân tích 16KMT1B .       2 11/09/2017
2016 TH Thực tập Hóa phân tích 16KMT1C .       2 11/09/2017
2016 TH Thực tập hóa phân tích 1 16HOH1A cs2:TNHPT_C22 5 1 10 9 30/10/2017
2016 TH Thực tập hóa phân tích 1 16HOH1B cs2:TNHPT_C22 6 1 10 9 30/10/2017
2016 TH Thực tập hóa phân tích 1 16HOH1C cs2:TNHPT_C22 8 1 10 9 30/10/2017
2016 TH Thực tập hóa phân tích 1 16HOH1TN . 8 1 10 9 30/10/2017
2016 TH Thực tập hóa vô cơ 1 16HOH1A cs2:TNHVC_A208 5 1 10 3 18/09/2017
2016 TH Thực tập hóa vô cơ 1 16HOH1B cs2:TNHVC_A208 6 1 10 3 18/09/2017
2016 TH Thực tập hóa vô cơ 1 16HOH1C . 5 1 10 3 18/09/2017
2016 TH Thực tập hóa vô cơ 1 16HOH1TN . 6 1 10 3 18/09/2017
2017 TH Thực tập Sinh đại cương 1 17CSH1A cs2:TNSDC1_A106 4 6 2.5 3 04/09/2017
2017 TH Thực tập Sinh đại cương 1 17CSH1B cs2:TNSDC1_A106 4 8.5 2.5 3 04/09/2017
2017 TH Thực tập Sinh đại cương 1 17CSH2A cs2:TNSDC1_A106 5 3.5 2.5 3 04/09/2017
2017 TH Thực tập Sinh đại cương 1 17CSH2B cs2:TNSDC1_A106 5 1 2.5 3 04/09/2017
2017 TH Thực tập Sinh đại cương 1 17SHH1A cs2:TNSDC1_A106 2 1 2.5 3 04/09/2017
2017 TH Thực tập Sinh đại cương 1 17SHH1B cs2:TNSDC1_A106 2 3.5 2.5 3 04/09/2017
2017 TH Thực tập Sinh đại cương 1 17SHH1C cs2:TNSDC1_A106 4 1 2.5 3 04/09/2017
2017 TH Thực tập Sinh đại cương 1 17SHH2A cs2:TNSDC1_A106 2 8.5 2.5 3 04/09/2017
2017 TH Thực tập Sinh đại cương 1 17SHH2B cs2:TNSDC1_A106 2 6 2.5 3 04/09/2017
2017 TH Thực tập Sinh đại cương 1 17SHH2C cs2:TNSDC1_A106 4 3.5 2.5 3 04/09/2017
2016 TH Thực tập Sinh hóa 16CSH1A . 2 1 5 3 18/09/2017
2016 TH Thực tập Sinh hóa 16CSH1B . 2 6 5 3 18/09/2017
2016 TH Thực tập Sinh hóa 16CSH1C . 2 6 5 3 18/09/2017
2016 TH Thực tập Sinh hóa 16CSH1D . 2 1 5 3 18/09/2017
2016 TH Thực tập Vi sinh 16SHH1A . 2 6 5 3 18/09/2017
2016 TH Thực tập Vi sinh 16SHH1B . 2 1 5 3 18/09/2017
2016 TH Thực tập Vi sinh 16SHH1C . 4 6 5 3 18/09/2017
2016 TH Thực tập Vi sinh 16SHH2A . 4 1 5 3 18/09/2017
2016 TH Thực tập Vi sinh 16SHH2B . 2 6 5 3 18/09/2017
2016 TH Thực tập Vi sinh 16SHH2C . 2 1 5 3 18/09/2017
2017 LT Toán rời rạc 17CTT1 cs2:E203 4 1 4 1 21/08/2017
2017 LT Toán rời rạc 17CTT2 cs2:E304 2 6 4 1 21/08/2017
2017 LT Toán rời rạc 17CTT3 cs2:E304 6 6 4 1 21/08/2017
2017 LT Toán rời rạc 17CTT4 cs2:E104 3 1 4 1 21/08/2017
2017 LT Toán rời rạc 17CTT5 cs2:E203 2 1 4 1 21/08/2017
2017 LT Toán rời rạc 17CTT6 cs2:E305 3 6 4 1 21/08/2017
2017 LT Toán rời rạc 17CTT7 cs2:E206 2 6 4 1 21/08/2017
2016 LT Tư tưởng Hồ Chí Minh 16DTV1 cs2:F204 2 6 3 1 04/09/2017
2016 LT Tư tưởng Hồ Chí Minh 16KMT1 cs2:F202 5 6 3 1 04/09/2017
2016 LT Tư tưởng Hồ Chí Minh 16KVL1 cs2:F204 5 6 3 1 04/09/2017
2016 LT Tư tưởng Hồ Chí Minh 16VLH1 cs2:F103 6 1 3 1 04/09/2017
2016 LT Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 111 cs2:F205 5 1 4 1 04/09/2017
2017 LT Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17CMT1 cs2:E104 4 1 4 2 28/08/2017
2017 LT Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17CSH1 cs2:E303 4 1 4 2 28/08/2017
2017 LT Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17CSH2 cs2:E303 5 6 4 2 28/08/2017
2017 LT Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17DCH1 cs2:E305 6 6 4 2 28/08/2017
2017 LT Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17HDH1 cs2:D106 3 6 4 2 28/08/2017
2017 LT Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17HOH1 cs2:E203 6 1 4 2 28/08/2017
2017 LT Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17HOH2 cs2:E101 2 6 4 2 28/08/2017
2017 LT Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17KMT1 cs2:E204 5 1 4 2 28/08/2017
2017 LT Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17KVL1 cs2:E305 4 6 4 2 28/08/2017
2017 LT Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17KVL2 cs2:E204 4 6 4 2 28/08/2017
2017 LT Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17SHH1 cs2:E105 6 6 4 2 28/08/2017
2017 LT Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17SHH2 cs2:E203 5 1 4 2 28/08/2017
2017 LT Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17VLH1 cs2:D103 2 6 4 2 28/08/2017
2016 LT Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 121 cs2:F207 6 6 4 1 04/09/2017
2016 LT Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 122 cs2:F302 6 6 4 1 04/09/2017
2016 LT Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 16KTH1 cs2:F201 6 6 4 1 04/09/2017
2016 LT Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 16KVL1 cs2:F204 5 1 4 1 04/09/2017
2016 LT Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 16VLH1 cs2:F103 3 1 4 1 04/09/2017
2016 LT Vi sinh 16SHH1 cs2:F106 6 1 4 1 04/09/2017
2016 LT Vi sinh 16SHH2 cs2:F202 6 6 4 1 04/09/2017
2017 LT Vi tích phân 1A 17TTH1 cs2:E205 6 1 2 1 21/08/2017
2017 nBT Vi tích phân 1A 17TTH1A cs2:D208 5 8 2 1 21/08/2017
2017 nBT Vi tích phân 1A 17TTH1B cs2:E003 5 8 2 1 21/08/2017
2017 nBT Vi tích phân 1A 17TTH1C cs2:E002 5 8 2 1 21/08/2017
2017 nBT Vi tích phân 1A 17TTH1TN cs2:NĐH7.1 2 9 2 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1A 17TTH1TN cs2:NĐH7.1 6 9 2 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1A 17TTH2 cs2:E205 6 3 2 1 21/08/2017
2017 nBT Vi tích phân 1A 17TTH2A cs2:D208 5 6 2 1 21/08/2017
2017 nBT Vi tích phân 1A 17TTH2B cs2:E003 5 6 2 1 21/08/2017
2017 nBT Vi tích phân 1A 17TTH2C cs2:E002 5 6 2 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1B 17CTT1 cs2:E205 2 6 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1B 17CTT2 cs2:E303 6 6 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1B 17CTT3 cs2:E304 2 1 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1B 17CTT4 cs2:E305 2 1 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1B 17CTT5 cs2:E304 5 6 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1B 17CTT6 cs2:E305 5 6 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1B 17CTT7 cs2:E302 6 1 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1B 17DTV1 cs2:E305 5 1 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1B 17DTV2 cs2:E205 5 1 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1B 17HDH1 cs2:D106 4 6 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1B 17KVL1 cs2:E206 3 1 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1B 17KVL2 cs2:D103 3 1 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1B 17VLH1 cs2:E101 6 1 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1C 17CMT1 cs2:E104 5 6 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1C 17CSH1 cs2:E303 6 1 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1C 17CSH2 cs2:E303 2 6 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1C 17DCH1 cs2:E205 3 6 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1C 17HOH1 cs2:E204 4 1 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1C 17HOH2 cs2:E106 3 1 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1C 17KMT1 cs2:E105 4 6 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1C 17SHH1 cs2:E105 5 6 3 1 21/08/2017
2017 LT Vi tích phân 1C 17SHH2 cs2:E203 3 6 3 1 21/08/2017
2016 LT Xác suất thống kê 16CMT1 cs2:F107 6 1 3 1 04/09/2017
2016 LT Xác suất thống kê 16CTT1 cs2:F207 3 6 3 1 04/09/2017
2016 LT Xác suất thống kê 16CTT2 cs2:F107 3 1 3 1 04/09/2017
2016 LT Xác suất thống kê 16CTT3 cs2:F208 3 1 3 1 04/09/2017
2016 LT Xác suất thống kê 16CTT4 cs2:F107 2 1 3 1 04/09/2017
2016 LT Xác suất thống kê 16CTT5 cs2:F201 2 1 3 1 04/09/2017
2016 LT Xác suất thống kê 16DCH1 cs2:F208 2 1 3 1 04/09/2017
2016 LT Xác suất thống kê 16DTV1 cs2:F204 4 1 3 1 04/09/2017
2016 LT Xác suất thống kê 16KMT1 cs2:F205 6 6 3 1 04/09/2017
2016 LT Xác suất thống kê 16KVL1 cs2:F204 6 1 3 1 04/09/2017
2016 LT Xác suất thống kê 16VLH1 cs2:F103 4 6 3 1 04/09/2017