Thời khóa biểu HK2/2023-2024, lớp LTĐH 22HCB (update)

Thời khóa biểu HK2/2023-2024, lớp LTĐH 22HCB (update)
Phòng Đào tạo thông báo:
1. Thời gian học lớp 22HCB HK2/2023-2024 cập nhật như sau:
Thời gian học: 02/01/2024 – 28/04/2024 (nghỉ tết từ 29/01/2024 – 25/02/2024)
 File TKB đính kèm.
 
2. Hủy lớp học lại 22HCB HK2/2023-2024 do sv đăng ký không đủ số lượng mở lớp. 
Các môn hủy lớp gồm: Hệ Quản trị cơ sở dữ liệu, Lập trình Java.
 
3. Sinh viên liên thông đại học có nhu cầu học lại các học phần không mở xem thời khóa biểu HK2/2023-2024 tại website Khoa CNTT để đăng ký học lại cùng ĐHCQ chương trình chuẩn.  
– Thời gian ĐKHP học cùng ĐHCQ theo thông báo ĐHCQ như link đính kèm. 
– Hình thức ĐKHPhọc cùng ĐHCQ: Nộp đơn tại PĐT hoặc qua email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
Mẫu đơn ĐKHP như đính kèm.
Link thông báo tại web Khoa CNTT: https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=292&newsid=15903

TKB 2023_2024_HK2_Lien thong_22HCB_HK4

ĐƠN ĐKHP – LIÊN THÔNG