THÔNG BÁO 135/TB-KHTN (V/v khảo sát sinh viên về dịch bệnh COVID-19)

THÔNG BÁO 135/TB-KHTN (V/v khảo sát sinh viên về dịch bệnh COVID-19)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 135/TB-KHTN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2020


THÔNG BÁO

V/v khảo sát sinh viên về dịch bệnh COVID-19

       Trước tình hình diễn biến trở lại phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona (SARS-coV-2), nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID 19 xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, Nhà trường yêu cầu sinh viên tham gia khảo sát về dịch bệnh tễ:

1. Đối tượng thực hiện: Tất cả sinh viên đang học tập tại trường

2. Cách thức thực hiện: khảo sát tại đường link (sử dụng email sinh viên): https://tinyurl.com/khaosatyte122020

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/12/2020 đến hết ngày 10/12/2020.

(Khi cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn)

4. Công nhận kết quảTrường hợp sinh viên không thực hiện khảo sát sẽ bị trừ 5 điểm vào điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021 (theo Mục 6.1- Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

     Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:

-Ban giám hiệu;

-Đoàn TN, Hội SV;

-BCN các khoa;

-Lưu: VT, CTSV.

TL.  HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương