Thông báo bổ sung thời gian đăng ký học phần Anh văn, Thể dục, Tin học cơ sở và học phần tự chọn đối với sinh viên K2023

Thông báo bổ sung thời gian đăng ký học phần Anh văn, Thể dục, Tin học cơ sở và học phần tự chọn đối với sinh viên K2023

Để hỗ trợ sinh viên K2023 bổ sung thời gian đăng ký học phần, Trường thông báo đến sinh viên khóa 2023 được đăng ký học phần Anh văn, Thể dục, Tin học cơ sở và học phần tự chọn từ 09g00 thứ ba 27/02/2024 đến 18g00 thứ ba 27/02/2024.

Lưu ý:

  • Học phần Anh văn bổ túc (AVBT) là học phần học trước Anh văn 1 do đó sinh viên đã tham gia học AVBT thì đủ điều kiện đăng ký học Anh văn 1.
  • Điều kiện mở lớp: Anh văn trên 15 sinh viên. Thể dục trên 30 sinh viên.

PHÒNG ĐÀO TẠO