Thông báo cập nhật chuyên ngành và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học chính quy – đợt tháng 4/2021

Thông báo cập nhật chuyên ngành và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học chính quy – đợt tháng 4/2021

THÔNG BÁO

(Về việc cập nhật thông tin chuyên ngành sinh viên

bậc Đại học hệ chính quy – Khóa 2017 trở về trước)

        Để chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp đợt tháng 04 năm 2021, Trường thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ chính quy khóa 2017 trở về trước về việc tiếp tục cập nhật thông tin chuyên ngành như sau:

  1. Đối với ngành Toán học và Công nghệ thông tin từ K2016 trở về trước: sinh viên tự thực hiện việc cập nhật thông tin chuyên ngành trên Portal.
  2. Đối với ngành Công nghệ thông tin từ K2017 trở đi và các ngành còn lại: Khoa sẽ xét chuyên ngành cho sinh viên. Sinh viên kiểm tra chuyên ngành đã được xét trên Portal. Trong trường hợp sai thông tin chuyên ngành, sinh viên liên hệ Thầy/Cô giáo vụ Khoa xin điều chỉnh trước ngày 12/3/2021.
  3. Hướng dẫn cập nhật hoặc kiểm tra thông tin chuyên ngành:
  • Bước 1: Đăng nhập vào portal: http://portal.hcmus.edu.vn theo Tên đăng nhập (Mã số sinh viên) và Mật khẩu tương ứng.
  • Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên chọn nhóm chức năng “Hồ Sơ Sinh Viên” trên màn hình chính.
  • Bước 3: Vào link “Thông tin chung” để cập nhật hoặc kiểm tra thông tin chuyên ngành (xem “danh mục chuyên ngành” đính kèm).
  1. Thời gian cập nhật/kiểm tra: từ ngày 10/03/2021 đến 12/03/2021.
  2. Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp xem file đính kèm

Đề nghị sinh viên cập nhật/kiểm tra chuyên ngành đúng theo danh sách đã được Khoa xét duyệt./.                                                                                    

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO