Thông báo cập nhật phòng học TH Hóa ĐC1 HK1/2020-2021

Thông báo cập nhật phòng học TH Hóa ĐC1 HK1/2020-2021

Các lớp học phần sau đây đã thay đổi phòng học:

 
nh hk Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Số sv sosvMax tcphong Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách
20-21 1 2019 TH CHE00081 Thực hành Hóa ĐC 1 19DCH1A 28 45 TNH_DC cs2:TNH_A109 4 6 5 Hóa học
20-21 1 2019 TH CHE00081 Thực hành Hóa ĐC 1 19KVL1A 42 45 TNH_DC cs2:TNH_A109 4 1 5 Hóa học
20-21 1 2019 TH CHE00081 Thực hành Hóa ĐC 1 19KVL1B 42 45 TNH_DC cs2:TNH_A110 4 6 5 Hóa học
20-21 1 2019 TH CHE00081 Thực hành Hóa ĐC 1 19KVL1C 42 45 TNH_DC cs2:TNH_A110 4 1 5 Hóa học